ผู้บริหารสำนักงบประมาณ

นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช นายวีระยุทธ ปั้นน่วม นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป นายธรรมศักดิ์ สัมพันธ์สันติกูล นางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล


นายธวัชชัย
กิจรัตนะกุล
นายเดชาภิวัฒน์
ณ สงขลา
นายเพิ่มศักดิ์
สัจจะเวทะ
นางสาววิสากร
สระทองคำ
นายโกวิทย์
มีกรุณา
นางสาวจิราภรณ์
ตันติวงศ์
นางสาวจรรยา
อยู่โปร่ง
นายสิรนนท์
สกลวิทยานนท์