1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  ประชาชนควรรู้   >  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เริ่ม
13ส.ค. 63
00:00
ผู้เข้าชม : 517

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

             สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคง ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ"

             หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและ จำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนา ระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตน ประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อม อีกประการหนึ่ง

สรุปสาระสำคัญของ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ

ไฟล์แนบ

law_info2540.pdf

วันที่ลงประกาศ : 13 ส.ค. 2563   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 134.39 KB

main point.pdf

วันที่ลงประกาศ : 13 ส.ค. 2563   |   14:42   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 124.45 KB
วันที่ประกาศ : 13 ส.ค. 2563 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 13 ส.ค. 2563 | 14:43 น.