กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  สำนักงบประมาณได้รับเกียรติจากท่านอาคเณย์ กายสอน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้เข้ารับการอบรม  
สำนักงบประมาณได้รับเกียรติจากท่านอาคเณย์ กายสอน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเพชรบุรี ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้เข้ารับการอบรม
เริ่ม
23ธ.ค. 59
00:00
สิ้นสุด
24ธ.ค. 61
00:00
ผู้เข้าชม : 550

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมการแบ่งกลุ่มทำ Workshop ในการจัดทำแผนฯ พร้อมจัดให้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 มิ.ย. 2561 | 12:32 น.