มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร   >  ช่องทาง การร้องทุกข์ ร้องเรียน  >  แนวทางการร้องเรียน/แจ้งปัญหา   
ช่องทาง การร้องเรียน ร้องทุกข์
ผู้เข้าชม : 3032

แนวทางการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาด้านจริยธรรมหรือการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักงบประมาณ (ศปท.)  ประกอบด้วย 2 กลุ่มงาน ได้แก่

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ศปท. สงป. และสำนักงบประมาณได้จัดช่องทางเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การร้องเรียนเรื่องทั่วไป

2. การร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

3. การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางการร้องเรียน ได้แก่

1. ตู้ ปณ. 9

2. กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน (กล่องแดง) บริเวณลิฟท์เดี่ยว อาคาร 5/1 ข้างประตูทางลงไปสหกรณ์

3. กล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ  ตั้งอยู่บริเวณตู้ ATM หน้าลิฟท์คู่อาคาร 5 และหน้าลิฟท์เดี่ยวอาคาร 5/1

4. กล่องรับเรื่องเรียนปัญหาการทุจริต  ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างตู้โทรศัพท์สีฟ้าติดห้องประชุม ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ชั้น 1 อาคาร 5

5. อีเมล์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต anticorrupt.b@bb.go.th

6. จดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  หรือหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

7. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ของรัฐบาล  โดยสำนักงบประมาณได้เข้าเป็นเครือข่ายระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบบริหารระบบฯ

 

 

 

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 ก.พ. 2562 | 17:32 น.