กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   >  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้เข้าชม : 340

แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก (เล่มที่ 6) (หน้า 257 – 359) วันที่ 6 เมษายน 2561  แล้ว

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2561 | 00:00 น.