มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฏและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   >  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก (เล่มที่ 6) (หน้า 257 – 359)  วันที่ 6 เมษายน 2561  
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก (เล่มที่ 6) (หน้า 257 – 359)  วันที่ 6 เมษายน 2561
ผู้เข้าชม : 705

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 24 ก (เล่มที่ 6) (หน้า 257 – 359)  วันที่ 6 เมษายน 2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_6/1.PDF

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 เม.ย. 2561 | 16:01 น.