กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  กิจกรรม   >  กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ   
กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ
ผู้เข้าชม : 170

          รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (นางเยาวลักษณ์  จำปีรัตน์)  เป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณซึ่งจัดโดยกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ  เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ 

          ในวันดังกล่าว  ผู้บริหารสำนักงบประมาณ  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (นางสาวรัชนี  เครือรัตน์)  รองหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันฯ (นายมนตรี  เจริญฉัตรชัย)  รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (นายยุทธนา สาโยชนกร)  เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน  โดยวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  (นายมณเฑียร เจริญผล)  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ธรรมาภืบาลข้าราชการไทย ยุค 4.0 (การสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง)” 

          และช่วงบ่ายนายภูมิวัฒน์ รัตนผล วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

         ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ช่วงเช้าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ดร.ติญทรรรศน์   ประทีปพรณรงค์  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “บทเรียนทุจริต :  กรณีอุทาหรณ์สอนข้าราชการไทย”  และช่วงบ่าย รศ.ดร. วีระศักดิ์  เครือเทพ  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการงบประมาณในภาครัฐ” 

         ในการรับฟังการบรรยายภายใต้โครงการอบรมฯ ครั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็น  ซักถามวิทยากร  และได้รับความรู้ ข้อคิด แนวทางที่มีคุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและเป็นการเตรียมตัวให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนบริบทของกฎหมายการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 Cr. ภาพจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงบประมาณ

วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 22 ส.ค. 2561 | 17:41 น.