กิจกรรม

คู่มือ เอกสาร และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวสาร  >  ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   >  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.   
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของข้าราชการตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้เข้าชม : 158

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ได้ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 52 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF

โดย มาตรา 102  103  และ 105 กำหนดให้ข้าราชการ และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ซึ่งต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีประกาศออกมาหลายฉบับ  ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามลิงค์ข้างล่างนี้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=21&filename=index

หรือที่เมนู ตรวจสอบทรัพย์สิน

https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=23

                                                                                               ..........................................................................................

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ  ยื่น/เปิดเผย บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561

ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 81 ก  วันที่ 12 ตุลาคม 2561 หน้า 42 (การยื่น) 50 (การเปิดเผย)

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20181017110348.pdf

...........................................................................

แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=23

……………………………………………………………………….

การกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องยื่น หรือ ยื่น/เปิดเผย

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561  

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 87 ก  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หน้า 57  (ยื่น)

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของที่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 87 ก  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หน้า 37  (ยื่น)

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20181105104214.pdf

 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (9) พ.ศ. 2561

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 87 ก  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หน้า 54  (ยื่น)

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20181105104326.pdf

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 87 ก  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หน้า 78  (เปิดเผย)

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20181105104805.pdf

...................................

บทกำหนดโทษ

https://www.nacc.go.th/download/article/article_20100210232616.pdf

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป   ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นี้ แต่ได้กำหนดขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเฉพาะตำแหน่ง นายก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภา รองประธานสภา และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า  ออกไปอีก 60 วัน มีผลต้องยื่น 31 มกราคา 2562 ส่วนตำแหน่งอื่นตามประกาศ ต้องยื่น 2 ธันวาคม 2561 เหมือนเดิม  

ขอบคุณที่มาจาก  เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.  https://www.nacc.go.th

วันที่ประกาศ : 19 พ.ย. 2561 | 00:00 น.