1. หน้าหลัก   >  โครงสร้างกลุ่มงาน   >  หน้าที่และภารกิจ   
ผู้เข้าชม : 2455

หน้าที่และภารกิจของกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

1. เสนอแนะแก่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงบประมาณ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคลัองกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

2. ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสำนักงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ

3. รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสำนักงบประมาณและส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (3) และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 08 ม.ค. 2561 | 17:23 น.