1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ผู้เข้าชม : 558

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (นายชูเกียรติ ช่วงชัยชัชวาล) ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางเพียงพินิจ สุขแย้มศรี) และ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2560 | 00:00 น.