1. หน้าหลัก   >  หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เริ่ม
21พ.ย. 60
00:00
สิ้นสุด
22พ.ย. 60
00:00
ผู้เข้าชม : 524

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ผอ.ถวิล  บุรีกุล  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า   บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร   และอาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  บรรยายเรื่อง การเฝ้าะวังความเสี่ยงต่อการทุจริต (Key Risk Corruption Indicators KRI)  การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น (Workshop)  เพื่อจัดทำมาตรการ แนวทาง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
 

วันที่ประกาศ : 19 ธ.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 ธ.ค. 2560 | 15:22 น.