วัสดุงานบ้านงานครัว
                            1. ถาด
                            2. โอ่งน้ำ
                            3. ที่นอน
                            4. มีด
                            5. กระโถน
                            6. เตาไฟฟ้า
                            7. เตาน้ำมัน
                            8. เตารีด
                            9. เครื่องบดอาหาร
                          10. เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
                          11. เครื่องปิ้งขนมปัง
                          12. กระทะไฟฟ้า
                          13. หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
                          14. กระติกน้ำร้อน
                          15. กระติกน้ำแข็ง
                          16. ถังแก๊ส

                            วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
                            1. แม่แรง
                            2. กุญแจปากตาย
                            3. กุญแจเลื่อน
                            4. คีมล็อค
                            5. ล็อคเกียร์
                            6. ล็อคคลัตช์
                            7. ล็อคพวงมาลัย
                            8. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

                            วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
                            1. ที่วางกรวยแก้ว
                            2. กระบอกตวง
                            3. เบ้าหลอม
                            4. หูฟัง (Stethoscope)
                            5. เปลหามคนไข้
                            6. คีมถอนฟัน
                            7. เครื่องวัดน้ำฝน
                            8. ถังเก็บเชื้อเพลิง
                            9. เครื่องนึ่ง
                          10. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์

                            วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
                            1. ขาตั้งกล้อง
                            2. ขาตั้งเขียนภาพ
                            3. กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์
                            4. เครื่องกรอเทป
                            5. เลนส์ซูม
                            6. กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

                            วัสดุการเกษตร
                            1. หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
                            2. สปริงเกลอร์ (Sprinkler)
                            3. จอบหมุน
                            4. จานพรวน
                            5. ผานไถกระทะ
                            6. เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์
                            7. เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์
                            8. เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช
                            9. คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว
                          10. เครื่องดักแมลง
                          11. ตะแกรงร่อนเบนโธส
                          12. อวน (สำเร็จรูป)
                          13. กระชัง

Back   | Next   | Sub menu   | Main   | Home