การจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ
  รายจ่ายงบกลาง 1
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
      หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 

      หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

      หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 

      หมวดค่าสาธารณูปโภค 

      หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      หมวดเงินอุดหนุน 

      หมวดรายจ่ายอื่น 
 

                       สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงแก้ไขการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
โดยยกเลิกคำนิยามพร้อมตัวอย่างรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่กำหนดไว้เดิม

และให้ใช้คำนิยามพร้อมตัวอย่างรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่กำหนดไว้ใหม่แทน

ทั้งนี้   ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0403/ว 142 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542

                        สำนักงบประมาณ จึงได้ปรับปรุงหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

โดยได้นำคำนิยามพร้อมตัวอย่างรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่ปรับปรุงใหม่มาใส่ไว้

แทนคำนิยามที่ยกเลิก เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงบประมาณ

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

                                                                                      สำนักงบประมาณ
                                                                                      มิถุนายน 2543

Back   | Next