รวมลิงค์

อ่านหนังสือพิมพ์บนเน็ต
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์ Bangkok post หนังสือพิมพ์ The Nation
หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ มติชน หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์


ห้องสมุดทั่วไทย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้องสมุดสถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก ห้องสมุดความรู้ทางเกษตร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ ม. อุบลฯ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาฯ (Chulalinet) สำนักวิทยบริการ ม. ขอนแก่น
ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สำนักวิทยบริการ ม. สงขลานครินทร์ สำนักหอสมุด ม. เชียงใหม่
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักหอสมุด ม. นเรศวร สำนักหอสมุด ม. ธรรมศาสตร์
Library Service by IPST (สสวท.) สำนักหอสมุด ม. บูรพา สำนักหอสมุด,ม. เกษตรศาสตร์
ห้องสมุดกลางโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สำนักหอสมุดกลาง,ม. รามคำแหง หอสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ
ABAC Library Services ห้องสมุดความรู้จากสารานุกรมไทย ห้องสมุดกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล หอสมุดมานิจชุมสาย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เว็บไซต์ห้องสมุดต่างประเทศ
Andrews University Loyola Marymount University, Los Angeles University of Newcastle
Arizona State University Marquette University University of New England
Australian National University Massey University University of New Mexico General Library
Brown University Library Miami University of Ohio University of Queensland
British Library Michigan State University University of San Diego
Cambridge Library University Monterey Institute of International Studies University of Sydney
Columbia University Library Murdoch University University of Washington
Deakin University Ohio Library and Information Network (Ohiolink) University of Western Australia
Durham University Ottawa University Library University of Western Ontario
Eastern Oregon State University Pace University Washington Library
Edith Cowan University Princeton University Library Wayne State Library
Estonian Agricultural University Library Rensselaer Polytechnic Institute Yale University Library
Harvard University Library San Diego State University Youngstown State University
Hawthorn Institute San Francisco State University  
Hong Kong City University Singapore Polytechnic  
Hong Kong University of Science &Technology Southern Illinois University, Carbondale  
Illinois State University University of London  
Keele University University of Massachusetts, Amherst  
Kent State University University of Melbourne  
Lincoln University University of Michigan Business School  


เว็บไซต์การเงินและการงบประมาณต่างประเทศ
A

 

Africa

 

Alta Plana

 

Agentina

 

Arab Republic of Egypt

 

Asian Development Bank

 

Australian Budget Data

 

Austria

B

 

British Columbia

 

Brazil

C

 

Canada

 

City of New York

             
F

 

Finland

               
G

 

GeoInvestor.com

 

Government of the People's Republic of Bangladesh

   
H

 

HM Treasury ( United Kingdom)

I

 

Illinois Bureau of the Budget

 

IMF

 

India Union Budget 2000

 

Israel

J

 

Japan

K

 

Korea

M

 

Malaysia

 

Management and Budget State of Alaska

 

Mauritius

 

Maxican

 

Ministry of Finance South African

N

 

Nepru Quarterly Economic Review

 

New Zealand

 

Norway

P

 

Papru New Guinea

 

Policy, Management and Budget , DOI/Interio

 

Portugul

 

Public Management and Goverment

R

 

Republic of Turkey

S

 

San Francisco

 

Saudi Arabia

 

Singapore

 

State of Alabama

 

State of Delaware

 

Statisitcal Offices World-Wide

 

Switzerland

T

 

The International Budget Project

 

The North Dakota of Management and Budget

 

The Republic of Lithuania

U

 

United Kingdom

 

United State Office of Managment and Budget

 

United States

 

US

 

USBudget.com

 

US Census Bureau

W

 

West Africaหน่วยงานราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะนำโครงสร้างองค์กร กฎหมายและระเบียบการที่สำคัญ และโครงการที่สำคัญรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ
ข้อมูลด้านงานส่งเสริมการเกษตร ความรู้ทั่วไปในการปลูกพืช คำแนะนำสำหรับการทำการเกษตร สถิติทางการเกษตร
ความรู้เกี่ยวกับชลประทาน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ กฏหมายเกี่ยวกับการชลประทาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนข้อมูลสถิติที่สำคัญ เช่น การกักเก็บน้ำ ลมพายุฝน แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ แนะนำองค์กรและข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจบัญชีสหกรณ์ และโครงการในพระราชดำริ
้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมป่าไม้ นโยบาย ประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวงศ์กับการป่าไม้ไทย ตลอดจนประกาศข่าวสารของกรมป่าไม้
การบริหารางานในกรมปศุสัตว์ ประวัติความเป็นมา นโยบายการปฏิบัติงาน โครงการที่สำคัญของกรมฯ บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ โรคปศุสัตว์
กรมประมง กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมง ตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
แนะนำกรมพัฒนาที่ดินประวัติ ความเป็นมาของกรมพัฒนาที่ดิน หน้าที่และความรับผิดชอบ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน การแบ่งส่วนราชการ แนะนำผู้บริหาร การให้บริการ ผลงานวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรที่ดินในประเทศไทย
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ประวัติของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานที่ดิน สาระความรู้เกี่ยวกับ การทำโฉนด การจัดสรรที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม การรังวัด การประเมินทุนทรัพย์ การอายัดที่ดิน การทำธุรกิจการค้าที่ดิน อาคารชุด ตลอดจนแบบฟอร์มต่างที่ใช้เกี่ยวกับที่ดินสำหรับติดต่อราชการ
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิคมสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ์ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพาณิชย์และแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การค้าภายใน นโยบายเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและการส่งออก การประกันภัย
Ministry of Commerce : MOC ข่าวสาร ข้อมูลการบริหารงาน การค้า และการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา
รับผิดชอบด้านจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทมหาชน พิจารณาให้ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทำหน้าที่ควบคุมบัญชีของธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งงานคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดมาตรฐานเครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด ให้ข้อมูลโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และสถิติเกี่ยวกับทะเบียนการค้า
หน่วยงานราชการนำเสนอ โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ ทำเนียบผู้บริหาร ผลการดำเนินงาน รวมทั้งนโยบาย มาตรการและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจการค้า การเจรจาการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ มีฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของไทย ข้อมูลผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า
กระทรวงพาณิชย์ แนะนำองค์กร และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับกรมการค้าภายใน ทั้งสินค้า สถาบันการค้า
แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบนำเข้า-ส่งออก สถิติการค้า
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อกรมส่งเสริมการส่งออก ข่าวสารทางราชการ กิจกรรมในต่างประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันประเภทต่างๆ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี ควบคุมและปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งตรวจดูแล ดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีวางไว้ ในเว็บไซต์เสนอโครงสร้างองค์กร และทำเนียบผู้บริหาร
มีหน้าที่ปฏิบัติราชการประจำทั่วไปของกระทรวงพาณิชย์ ที่มิได้เป็นของกรมใดกรมหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าของไทยและต่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า ให้ข้อมูลบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ทำเนียบผู้บริหาร
เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับซื้อพืชผลการเกษตรของเกษตรกร จัดหาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการครองชีพมาจำหน่าย รับฝาก - จำนำสินค้าการเกษตร ในเว็บไซต์ มีเนื้อหาประวัติหน่วยงาน โครงสร้างองค์กร ทำเนียบผู้บริหาร บทบาทหน้าที่ การดำเนินกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในหน่วยงาน
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ราคาสินค้า ราคาข้าว รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี การตลาด ธุรกิจการพาณิชย์
บริการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำ สอบเทียบและเก็บรักษาแบบมาตราทางชั่งตวงวัด กำหนดหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ซ่อมแซมและขายเครื่องชั่งตวงวัดรวมทั้งการประกอบธุรกิจให้บริการชั่ง ตวง หรือวัด ตรวจให้ตำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด และสำรวจตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งตวงวัดในระหว่างใช้งาน
แนะนำโครงสร้างสำนักงาน รายชื่อบริษัทสำนักงานตัวแทนในจังหวัดน่าน ข้อมูลการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม
ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิงที่น่าสนใจ และเผยแพร่เป็นความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป
กระทรวงกลาโหม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงกลาโหม ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประวัติปลัดกระทรวงกลาโหม
มีหน้าที่ วางแผน ดำเนินการควบคุม วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สะสม และให้บริการเกี่ยวกับ น้ำมันเชื้อเพลิง หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ การพลังงานอื่น ตามนโยบายของ กระทรวงกลาโหม
มีหน้าที่วางแผนและดำเนินกิจการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับราชการทหาร ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม
ประวัติความเป็นมา หน้าที่ขององค์การ กระบวนการฟอกหนัง การผลิตBoot
แนะนำบุคลากร หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ตอลดจนโครงงานวิจัยทางการทหารและกลาโหม
ประชาสัมพันธ์งานของ ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ กองทัพภาคที่ ๒ และใช้เป็นสื่อในการติดต่อระหว่างกำลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจใน ติมอร์ตะวันออก กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน นำเสนอบทความทางด้านคอมพิวเตอร์
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ สายงานบังคับบัญชา โครงสร้างงบประมาณ การจัดทำและการบริหารงบประมาณ ข้อมูลด้านงบประมาณของประเทศ และกระทรวง
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้แก่ส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตามคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนข้อมูล และสถิติทางการศึกษา รายชื่อสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทบวงมหาวิทยาลัย รายชื่อมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยไทย ตลอดจนประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา โครงการด้านการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน บุคลากรในหน่วยงาน ผลงานวิชาการและกิจกรรม
ประวัติความเป็นมาของกรมอาชีวศึกษา ข่าวสาร สถานศึกษา สถิติอาชีวศึกษา ข่าวสาร กจ. โครงการพิเศษ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรมอาชีวศึกษา
รวมเว็บไซต์กรมศิลปากร อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ข้อมูลเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณสถาน เอกสาร-จดหมายเหตุ หอสมุดแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หอศิลป แหล่งโบราณคดี ภาษาและวรรณกรรม นาฏศิลป์-ดนตรี สถาปัตยกรรม และหอภาพยนตร์แห่งชาติ
เว็บไซต์แนะนำกรมการศาสนา บอกประวัติความเป็นมาของกรม รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน โครงการต่าง ๆ ของกรม อำนาจหน้าที่ของกรม แผนภูมิการบริหาร และรายชื่อผู้บริหารกรม อัตรากำลังของกรม และให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนาต่าง ๆ
ประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลจำนวนนักศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียนรวมทั้งประเทศและรายจังหวัด แนะนำโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น แนะนำหน่วยงาน ผู้บริหาร ลิงค์เว็บไซต์โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) เป็นองค์กรมหาชน (เฉพาะกิจ) ตั้งขี้นโดยมีภารกิจ 3 ด้านหลัก คือ ด้านการจัดโครงสร้าง องค์กร การแบ่งส่วนงาน ด้านครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งงานด้านกฎหมาย และด้านการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์
เรื่องราวเกี่ยวกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย โรงเรียนในจังหวัดหนองคายสังกัดกรมสามัญศึกษา แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด สถานที่สำคัญของจังหวัด และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับจังหวัดหนองคาย
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างกรมสามัญศึกษา กับโรงเรียนในสังกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ในเว็บไซต์ มีบริการสืบค้นหาชื่อครู อาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่ รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
แนะนำสำนักงานศึกษาธิการฯ ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการ ข้อสนเทศทางการศึกษา
แหล่งรวมข้อมูลการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหาร บุคลากร แนะนำโรงเรียนในสังกัด
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดโรงเรียนต่าง ๆ ลิงค์เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด ตลอดจนข่าวบริการต่างๆ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสำนักการศึกษา โครงสร้างการบริหารงาน แผนปฏิบัติการสู่วิสัยทัศน์การศึกษากรุงเทพมหานคร
เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเขตการศึกษา โครงสร้างการบริหารงาน รายงานการศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคสถิติ
ข่าวสาร ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ แนะนำหน่วยงาน องค์กร กิจกรรม ผลงานดีเด่น
เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ประสารงานการจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาทุกแผนงานติดตาม และ สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนฯ
แนะนำบุคลากร โครงงานด้านพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2543 กิจกรรมต่างๆ ของเขตการศึกษา
แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเขต 11 ประวัติ บทบาทหน้าที่ รายงานการรับนักเรียน ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
แนะนำประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลเฉพาะของเขต 1 ได้แก่ สถาบันการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
เป็นหน่วยงานกลางสำหรับอำนวยความสะดวก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ภารกิจและกิจกรรมด้านการศึกษา การศาสนา และด้านการวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกร กฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและหน่วยประสานงานด้านการต่างประเทศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย กับรัฐบาล องค์การ และหน่วยงานต่างๆ ของต่างประเทศ ด้านการศึกษา การศาสนา และการ วัฒนธรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานวางนโยบายทางการศึกษาของประเทศ
แจ้งข่าวสารการศึกษาเอกชน การจัดการศึกษา สาระน่ารู้ทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาเอกชน สถิติการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน ลิงค์เว็บไซต์ถานศึกษาเอกชน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการสู่วิสัยทัศน์ การศึกษากรุงเทพมหานคร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัด พระราชบัญญัติการศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ หน่วยงานที่ส่งเสริมความรู้ในงานราชทัณฑ์ให้มีความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ การประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานมีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลของโรงเรียนทั่วประเทศได้
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ข้าราชการการเมือง) เป็นผู้บังคับบัญชา
กระทรวงการคลัง ให้ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง ข่าวล่าการคลัง มาตรการเศรษฐกิจ รายงานข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
แนะนำองค์กรและให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก พิธีการศุลกากร อีดีไอ
ให้ข้อมูลด้านกฏหมายสรรพสามิตร สถิติการจัดเก็บภาษีอากร
แนะนำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพากร ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร ประเภท ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ ภาษีแสตมป์ ประมวลกฏหมายเกี่ยวกับภาษี การชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งความเป็นมา วิธีการออกรางวัล, การจัดสรรรายได้ รวมถึงการตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นองค์กรของรัฐ ในรูปแบบที่ 3 คือองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนในแนวทางองค์กรชุมชนเข้มแข็ง ที่เป็นรากฐานสำคัญ
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ,บุคลากรและงานของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิษณุโลก และข้อมูลบางส่วนของจังหวัดพิษณุโลก
แนะนำคณะกรรมการ โครงสร้างการบริหารงาน ประวัติความเป็นมาของโรงงานยาสูบ นำเสนอผลการดำเนินงาน
กระทรวงต่างประเทศ นโยบายการต่างประเทศ โครงสร้างองค์กร และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรม โครงการ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี ข้อมูลด้านโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO, SMEs
เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย บริการตรวจสอบชื่อ และชนิดวัตถุอันตราย สารเคมีอันตราย
ข้อมูลเกี่ยวกับกรม หน่วยงานในกรมทรัพยากรธรณี ข้อมูลทรัพยากรธรณี โครงการต่างๆ กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูลทั่วไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สถิติทางด้านอุตสาหกรรม ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แนะแนวทางการลงทุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อมพร้อมให้คำปรีกษา รวมแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs
สถาบันตรวจสอบและรับรองคุณภาพให้กับองค์กรต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO9000, ISO14000, OHS, HACCP และอื่นๆ นำเสนอข้อกำหนดมาตรฐาน TISI-ISO9001 มาตรฐานของ TISI กฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง TISI กับองค์กรการค้าโลก และกับมาตรฐานหน่วยงานอื่น และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
ศูนย์ข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ แก่สาธารณชนทั่วไป ในการตรวจค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินอุตสาหกรรมด้านสิทธิบัตร ที่มีผู้ขอยื่นจดทะเบียนในระเทศไทย ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม บรรจุ ภัณฑ์ ทั้ง ไทย และ ต่างประเทศ
รายงาน ดัชนีอุตสาหกรรม การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมรายสาขา รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายไตรมาส
กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย การจัดการองค์กร แนะนำส่วนราชการในกระทรวง แจ้งข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ ข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวง โดยเฉพาะต้องการให้เป็นเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานของกระทรวง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการ เตรียมเอกสาร ที่จะต้องนำไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆ เช่น บริการข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัตรต่างๆ การจดทะเบียนสมรส การย้ายที่อยู่อาศัยฯ
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการไทย และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองไทยที่เป็นปัจจุบัน
แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หน้าที่และภารกิจ ประกาศระเบียบต่างๆ ของกรมโยธาธิการ ข่าวประกวดราคา สาระน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคารสูง หลักเกณฑ์การถอดแบบ มาตรฐานบ้านพักราชการ ฯลฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรมที่ดิน การออกโฉนดที่ดิน นโยบายและแผนงาน ข้อมูลสำนักงานที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การประเมินอสังหาริมทรัพย์ การอายัดที่ดิน การขออนุญาตทำการค้าที่ดิน หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
แนะนำประวัติความเป็นมา หลักการทำงานของการพัฒนาชุมชน งบประมาณสำหรับการพัฒนา ข่าวสารจากกรมพัฒนาฯ ให้บริการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท
ให้ข้อมูลด้านการวางผังเมือง สี สัญลักษณ์ในผังเมืองรวม ประโยชน์ของการวางผังเมือง กฎหมายผังเมืองไม่มีผลย้อนหลัง ขบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวม อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ขั้นตอนการวางผังเมืองตาม พรบ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม รวมถึงสรุปร่างพระราชกฤษฎีกาการเวรคืน อสังหาริมทรัพท์
ข้อมูลทั่วไปของการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ แจ้งข่าวสารของตำบลเกาะยอ แนะนำแหล่งท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง
รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลสถิติต่างๆ ของกรุงเทพฯ
การให้บริการฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร ฐานข้อมูลบัตรประชาชน และทะเบียนการเลือกตั้งทุกประเภท
ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับสภาตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตำบล การกระจายอำนาจ ประวัติความเป็นมาของ อบต. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่จะช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงานของสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล
แนะนำประวัติสำนักโยธาธิการที่ 3 จังหวัดระยอง โครงสร้างการบริหารงาน แผนการดำเนินงาน แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประกวดราคา ฯลฯ
ฝ่ายซ่อมบำรุงแหล่งน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำในแต่ละจังหวัด
ประวัติ การบริหารและการพัฒนา การบริหาร ข้อมูล สถิติ ผลงาน ร้องทุกข์ และข่าวประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบการบริหารงานการให้บริการประชาชนทาง ด้านการทะเบียนและบัตร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงาน ของกรมการปกครองในระดับภาค ในเว็บไซต์ให้สาระความรู้ประวัติวิวัฒนาการของบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ถามปัญหาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้ง สถิติประชากรของไทยในแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลปากน้ำประแส โครงสร้างการบริหารงาน กิจกรรม สถานทีท่องเที่ยวประวัติสถานที่สำคัญ และเชื่อมโยงท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ
ข้อมูลงานโครงสร้างพื้นฐาน กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง ภารกิจของกรมโยธาธิการในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง งานด้านวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์อบต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ แนะนำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่วาง
ข้อมูลประวัติของเทศบาล แนะนำคณะผู้บริหาร นโยบาย ฯลฯ พร้อมข้อมูลท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลก
แนะนำการติดต่อขอรับบริการ ของ สำนักงานเขต หรืออำเภอ ข่าวสาร การเลือกตั้ง
ข้อมูลหลากหลายเกี่ยวกับนครสวรรค์ สภาพทั่วไป การบริหารและการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การท่องเที่ยว
แนะนำโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานโยธาธิการฯ ประวัติหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ ข่าวสารด้านการประกวดราคา เทคนิคช่างโยธา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ให้ข้อมูลทั่วไป การบริหารงาน แผนงานของเทศบาล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าระหัด หมู่ที่ 3 (วัดท่าโขลง) ถนนสุพรรณ - บางปลาม้า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีโทร.035-525140
ข้อมูลข่าวสาร ของ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนแนะนำแหล่งเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวดัมหาสารคาม ประวัติความเป็นมา ข้อมูลการบริหารราชการและแจ้งข่าวสารของจังหวัด
ข้อมูลประวัติความเป็นมาของสำนักงานโยธาธิการฯ ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา ผลงานที่ผ่านมา
แนะนำประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครราชสีมา กฎหมายเทศบาล แผนปฏิบัติการ LA21
เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลทางราชการ จัดทำโดย ฝ่ายข้อมูลและติดตามประเมินผล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด ทำเนียบข้าราชการ ให้ข้อมูลทั่วที่เกี่ยวกับจังหวัด สถาพสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีประจำจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมลิงค์ไปยังหน่วยงานราชการอื่นๆ
แนะนำจังหวัดภูเก็ต ประวัติศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดภูเก็ต แจ้งข่าวประกวดราคาจังหวัด ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมประจำเดือนที่น่าสนใจในจังหวัดภูเก็ต
เว็บไซต์ของ อบต.บ้านกาด แสดงข้อมูลของอบต.บ้านกาด และกิจกรรมต่างๆ ในตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง และเรื่องราวประวัติศาสตร์เก่าแก่ ตลอดจนรวมลิงค์เครือข่านท้องถิ่น ได้แก่ เทศลาล อบต เป็นต้น
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการประปา ความรู้ ข่าวการประกวด/สอบราคา เรื่องน่ารู้อื่น ๆ
แนะนำประวัติ โครงสร้างหน่วยงาน หน้าที่ภารกิจ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการประกวดราคารับเหมาก่อสร้าง งานพัฒนาชุมชน
แนะนำประวัติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน โครงการต่างๆ สำหรับการพัฒนาเทศบาล เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุ ติดต่อราชการภายในจังหวัด ตลอดจนแนะนำประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
กระทรวงยุติธรรม ประวัติ ข่าวสารความเคลื่อนไหวกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ นโยบาย อำนาจหน้าที่ รวมถึงจรรยาบรรณผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ แสดงเครื่องหมายทางราชการ ผลการดำเนินงานของกรม
แนะนำราชทัณฑ์ เรือนจำ ทัณฑ์สถาน รวมลิงค์ข้อมูลด้านอาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม และด้านนิติศาสตร์ กฎหมายต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสามารถร้องทุกข์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้
ประวัติความเป็นมา หน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบังคับคดีต่างๆ ตามคำสั่งศาล แผนการดำเนินงาน ระเบียบข้อบังคับ ข่าวสารความเคลื่อนใหวด้านคดีความ ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับคดี แนะนำวิธีการไปติดต่อราชการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ข้อมูลเกี่ยวกับตุลาการ กระบวนการพิจารณาคดี
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติความเป็นมาของสำนักงานศาลยุติธรรม กฏหมายน่ารู้ คำพิพากษาที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ของศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ระเบียบ และประกาศต่างๆ
นำเสนอข้อมูลสถิติคดี วิวัฒนาการของสำนักงานอัยการ การแบ่งส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ
เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ทำเนียบบุคลากรศาล พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนฯ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ บริการ ข่าวสาร สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย และถามตอบปัญหากฎหมาย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาล บริการของศาล ข่าวสารสำคัญๆ สถิติคดีความ รายชื่อบุคคลที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ให้รายละเอียดเกี่ยวหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการจัดทำ ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ และทำหน้าที่เป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย แนะนำผลงาน ข่าวสารด้านกฏหมาย และสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายได้จากห้องสมุดผ่านอินเทอร์เน็ต
แนะนำประวัติความเป็นมา แผนภูมิการจัดองค์กร บุคลากร กิจกรรมและผลงานของสำนักอัยการจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำ ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประวัติของศาลสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งและอาณาเขต การจัดอัตรากำลัง ติดต่องานศาล และข้อมูลข่าวศาลเกี่ยวกับกฏหมาย
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาคดีความสำคัญๆ พิพิธภัณฑ์อัยการไทย สถิติเปรียบเทียบการรับสำนวนมาดำเนินคดี, สถิติความอาญาในปีต่างๆ เป็นต้น
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง: ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพ 10400 โทร 232-1064
บอกภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมฯ ให้ข้อมูลพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 สรุปสาระสำคัญ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
บอกประวัติและโครงสร้างการบริหาร ภารกิจและการติดต่อขอรับบริการของกรมฯ นำเสนอผลงาน และโครงงานสำคัญ ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชาสงเคราะห์
แนะนำองค์กร และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งผู้ที่ทำงานแล้ว และผู้ตกงาน รวมทั้งเยาวชนที่ต้องการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติได้จริง ให้ข่าวสารด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประกาศรับสมัครงาน
เรื่องราวเกี่ยวกับกรมฯ แนะนำงานบริการ ค้นหาตำแหน่งงานว่าง ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ การแนะแนวอาชีพ
ประวัติสำนักงานประกันสังคม ข่าวสาร สถานที่ติดต่อ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงาน
เว็บไซต์ที่ให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ตำแหน่งงานว่างในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ คำแนะนำการขออนุญาตทำงาน พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
เว็บไซต์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ประวัติแรงงานต่างด้าว กฏหมาย สถิติ คำแนะนำ การขอรับใบอนุญาตทำงาน แบบการยื่นขอประเภทต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกองงานคนต่างด้าว
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสวัสดิการฯ แนะนำบุคลากร การให้เงินสงเคราะห์แก่แรงงาน ผลการปฏิบัติงาน
สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุ้มครอง ป้องกันผู้ใช้แรงงาน นายจ้างลูกจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องจากอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
สำนักงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แหล่งฝึกอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในหลายสาขาช่าง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ สวัสดิการสังคม และบุลากรภายในสำนักงาน
ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ลงทะเบียนคนหางานผ่านอินเทอร์เน็ต นายจ้างสามารถคัดเลือกคนหางานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ สามารถดูตำแหน่งงานว่าง
สถาบันความปลอดภัยในการทำงานมีฐานะเทียบเท่ากองหนึ่งใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้การคุ้มครองเรื่องสิทธิของแรงงาน ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ดูแลเรื่องสภาพการทำงาน มาตรฐานการความเป็นอยู่
กระทรวงสาธารณสุข ข่าวสารเกี่ยวกับยา แนะนำการใช้ยาการรักษาโรค สืบค้นหาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำองค์กร และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ
แนะนำหน่วยงานในสังกัด และให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ มะเร็ง เนื้องอก อาการหอบ หืด โรคเบาหวาน อัมพฤกษ์ สารเสพติด อาชีวเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้ โรคในช่องปาก โรคทางจมูก เป็นต้น ให้คำแนะนำและวิธีป้องกันโรค ข้อมูลการใช้ยา และแนะนำการดูแลสุขภาพทั่วไป จากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
แนะนำองค์กร และโรงพยาบาลในสังกัด รวมทั้งรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านจิตวิทยา
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์ หน่วยงานในสังกัด
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ข่าวสารสุขภาพ และข้อมูลและสถิติต่าง ๆ และข่าวบริการ
แจ้งข่าวสารการระบาดของโรค ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค รายงานาการเฝ้าระวังโรค
ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานสาธารณสุขจังวัดอุบลราชธานี ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
เป็นหน่วยงานเพื่อให้บริการสนับสนุนบทบาทงานพัฒนาวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข และงานบริการสาธารณสุขทางวิทยุ ในทุกกิกรรม
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ข่าวสารจากสาธารณสุข บริการสืบค้นข้อมูลด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ต ฟรีดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการบริหารงานสาธารณสุข
ศูนย์กลางดำเนินการควบคุมบริโภคยาสูบ เพื่อควบคุมปัญหาเรื่องบุหรี่ ให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ ภัยของการสูบบุหรี่ กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับบุหรี่ สถิติเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่
Office of the Permanent Secretary for Public Health
ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ สถิติเกี่ยวกับอัตรกำลังของราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข่าวสารน่ารู้
ประวัติความเป็นมา การจัดรูปแบบการบริหารงานภายในองค์กร อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการสพ.ฯลฯ หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สถิติ ข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่รับผิดชอบ
กองการพยาบาลเป็นกองบริการวิชาการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเว็บไซต์แนะนำข้อมูลทั่วไป บทความวิชาการน่ารู้ รายชื่อหนังสือวิชาการ ข่าวสารกองการพยาบาล
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาสามัญประจำบ้าน และยาทั่วไป เรียงรายการตามลำดับอังษรของยา A-Z ก - ฮ
ลิงค์เว็บไซต์ไปยังหน่วยงานที่ป้องกันการติดยาเสพติด
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ข้อมูลสถิติเรื่องยา กฏหมาย
สาระน่ารู้เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชสถิติ, ลิงค์ทั่ว ๆ ไป
ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพอนามัย สถิติสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัด
แนะนำองค์กร นำเสนอกิจกรรม เทคโนโลยีสื่อสุขภาพ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แผนงานของกองสุขศึกษา
นำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน ให้ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
แนะนำกองโภชนาการ แนะนำผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัย งานโภชนาการในแผน 8 สถานการณ์อาหารและ โภชนาการ โภชนบัญญัติ สายด่วนโภชนาการ เอกสารเผยแพร่
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บทความที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม รวมลิงค์เว็บไซต์ในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เป็นโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
แจ้งข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ ให้สาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีวภาพ สารสนเทศ อุตสาหกรรมเซรามิก และให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน ได้แก่ โครงการโขง-ชี-มูล โครงาการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
รวมแหล่งข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา พระราชบัญัติสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึง ถาม-ตอบปัญหาสิ่งแวดล้อมกับนักวิชาการ
หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
แนะนำสำนักงาน และข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตรและอุทัยธานี พร้อมกับให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งในพื้นที่รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูลทาง เซรามิก ในประเทศมากมาย เฃ่น โรงงาน ผู้จัดจำหน่าย เหมือง เคลือบ งานวิจัย หน่วยงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ
เป็นที่ปรึกษา ทางวิชาการ แก่รัฐบาล หรือเป็นสภาสูงสุดทางวิชาการ ในการพิจาณราเสนอความเห็น ต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องแนวนโยบาย การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และพิจารณาเสนอความเห็น ต่อนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการวิจัย หรือที่นายกรัฐมนตรีพิจารณา ให้ดำเนินการ
ประวัติองค์การจัดการน้ำเสีย คณะกรรมการ ข้อมูลน้ำและน้ำเสีย ผลกระทบของน้ำเสีย หลักการจัดการน้ำเสีย หลักการป้องกันมลพิษทางน้ำ มาตรฐานน้ำทิ้ง
เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวันให้มีความทันสมัย
เป็นหน่วยงานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็นหน่วยงานสรรหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ในอนาคต เพื่อสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ในกลุ่มเอเปค
เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานแบบองค์กร ที่ไม่ใช่ของรัฐ (non-government agency) เพื่อประกันความเป็นกลางในการพิจารณาเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อรัฐบาล หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปอย่างแท้จริง
ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาให้แก่อุตสาหกรรมและชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กและชนบท และให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม, การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, กองทุนสิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ
กระทรวงคมนาคม แนะนำประวัติของกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด โครงการและผลการดำเนินงาน งบประมาณ กฎหมาย ศูนย์ข่าว ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน รับแจ้งเหตุ สายตรงหน่วยบริการ สถิติด้านการขนส่งและสื่อสาร
ประวัติความเป็นมาของกรมไปรษณีย์โทรเลข รายชื่อคณะกรรมการ พระราชบัญญัติ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม คำแนะนำในการขอใบอนุญาตวิทยุสมัครเล่น แนะนำโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ข้อมูลของการพยากรณ์อากาศในประเทศไทย
แนะนำประวัติความเป็นมา หน่วยงานในสังกัด หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือไทย ทำหนังสือคนประจำเรือ ข้อมูลทรัพยากรของกรมฯ สถิติ การยื่นคำร้อง ทำนิติกรรม ตลอดจนแนะนำหน่วยประสานงานต่างประเทศ
แนะนำความเป็นมาของกรมทางหลวง ข้อมูลทางหลวง ประเภททาง ระบบหมายเลขทางหลวง ระยะทางความรับผิดชอบ มาตรฐานการออกแบบทางและสะพาน ชนิดของป้ายการจราจรทางหลวง และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติทางหลวง
ประวัติกรมการขนส่งทางบก หน้าที่ความรับผิดชอบ การติดต่อราชการ ข่าวและประกาศ ประกวดราคา สถิติต่างๆ
เส้นทางหลวงของประเทศไทย
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ ข่าวประกวดราคางานก่อสร้าง ประวัตเมืองเพชรบุรี และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ควบคุมการจราจรทางน้ำภายในประเทศไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติความ การบริหารงาน บุคลากร ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสนามบิน
สำหรับแสดงความประทับใจต่อการดำเนินงานขององค์การโทรศัพท์ ข้อมูลทั่วไปและบริการขององค์การโทรศัพท์
ทำหน้าที่สอนเจ้าหน้าที่ประจำเรือทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวี รวมทั้งพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะของคนประจำเรือทุกระดับชั้นให้ได้มาตรฐานสากล
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและจุดขึ้นลงทางด่วนโทรเวย์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับคนและสังคมในไทย นโยบายเศรษฐกิจ และสังคม การผลิตเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน & รัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย วิธีการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพลังงาน แจ้งราคาน้ำมันวันนี้แยกตามบริษัท รายละเอียดราคาขายปลีก ณ สถานีบริการเป็นรายอำเภอทั่วประเทศ ข่าวสารเกี่ยวพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้า รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพลังงาน หน่วยงานราชการไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รายละเอียดต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รวมถึงการสอบแข่งขันชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ และการสอบ ก.พ ข้อมูลนักเรียนในต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กฎหมายการจราจร สถิติทางด้านอุบัติภัย
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ รายชื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการวินิจฉัยด้านต่างๆ ถามตอบปัญหาด้านข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ
กรมวิเทศสหการ รับผิดชอบการบริหารงานด้านประสานงานทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ข้อมูลสถิติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทย เช่น สถิติจำนวนประชากรไทย สถิติด้านการศึกษา สถิติด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประวัติวิวัฒนาการของสภาความมั่นคงแห่งชาติ การบริหารงานภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โครงการต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส.
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประชากร การขนส่ง การปกครอง ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ไทย เครื่องราช พระราชกรณียกิจ ข่าวเหตุการณ์ประจำวัน
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาล ข่าวการประชุม วาระงานประจำทำเนียบ ให้ข้อมูลเกี่ยวรัฐบาลชุดปัจจุบัน ประวัตินายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน รายนามคณะรัฐมนตรี และแจ้งข่าวสารอื่นๆ
สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี แจ้งข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาลและศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของรัฐบาล
รัฐบาลไทย ประวัตินายกรัฐมนตรีของไทย ทำเนียบรัฐบาล นโยบาย คณะรัฐมนตรี ข่าวทำเนียบ ส่วนราชการ เที่ยวไทย และประมวลเอกสาร
ศูนย์ข้อมูลสถิติจังหวัด สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของจังหวัดจังหวัดต่างๆ สถิติจำแนกตามสาขา มีข้อมูลเพิ่มเติมถึง ปี 2542 และข้อมูลใหม่ 2543
สำนักงบประมาณ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประมาณการรายรับ การจัดสรร และการคลัง
สำนักงานคุ้มครองสิทธิสตรีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาสถานภาพสตรี สิทธิสตรีทางสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายชื่อคณะรัฐมนตรี การบริหารงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา และกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก สำนักนายกรัฐมนตรี มีข้อมูลของหน่วยงาน และรายงานสภาพการจราจรแบบ real time ในรูปแบบแผนที่ ATC และ ภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV
ทหาร  
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ ตัวเลข และการจัดทำระบบแผนที่ทางการทหาร ตลอดจนเทคโนโลยีด้านแผนที่ตัวเลข
แนะนำเว็บไซต์ทหาร-ตำรวจ อัพเดททุก 10 วัน
เว็บไซต์เกี่ยวกับทหาร เผยแพร่ความก้าวหน้าของส่วนราชการทหาร กองพันซ่อมบำรุงที่ ๒๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑
เรื่องราวและข่าวคราวของทหารไทย กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและบทความที่น่าสนใจ
แนะนำประวัติกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ. กาญจนบุรี ภารกิจความรับผิดชอบ โครงการต่างๆ ของกองพลทหารราบฯ
ประชาสัมพันธ์ ให้บริการข้อมูล และกิจกรรมของกรมแผนที่ทหาร
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ผู้บังคับบัญชา ภาระกิจ การจัดการหน่วย การฝึกสอนนักศึกษาทหาร และศูนย์ฝึกนักศึกษาทหาร
ตั้งอยู่ที่ 315/6 ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ 10400, โทร : (66-2) 644-4888 แฟกซ์ : (66-2) 247-6030
เครื่องหมายยศทางทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย
รวมความรู้ด้านการทหาร ข้อมูลประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และอื่น ๆ
กรมการพลังงานทหาร หน่วยงานราชการที่ดำเนินกิจการด้านปิโตรเลียม ครบวงจร การสำรวจ เจาะ ผลิต กลั่น จำหน่าย และการผลิตกระแสไฟฟ้า
เรื่องราวเกี่ยวข้องกับการทหาร การสงคราม ประวัติศาสตร์ทหาร ทหารรบพิเศษ และบทความ
ภาระกิจหลักคือ ฝึก-สอน นักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นกำลังของชาติ และพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ได้เป็นคนดีของชาติต่อไป ในเว็บไซต์ให้ข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทหาร
ประวัติหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาในอดีต ภารกิจ การปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมา โครงการที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาพกิจกรรมหน่วยงาน และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนบังคับบัญชาในสังกัด นำเสนอ ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับทหาร ทางราชการ การแต่งตั้งโยกย้ายทหาร ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับทหาร
ให้การศึกษาวิชาช่างสาขาต่าง ๆ แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นช่างฝีมือ ตามความต้องการของส่วนราชการ ต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมกับเพื่อผลิตช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยาย ตัวทางเศรษฐกิจ
ทำหน้าที่พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน ดำเนินการประสานงาน การปฏิบัติและดำเนินการในด้านกิจการพลเรือนของกองบัญชาการทหารสูงสุด ในเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลทั่วไป กิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการกลาง รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นสถาบันที่ให้ความรู้และวิทยาการให้แก่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทหาร การยุทธร่วม การยุทธผสม และวิทยาการอื่น ๆ อันจะเป็น ประโยชน์ในการวางแผน และอำนวยการยุทธ ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ผลงานของกรมสนเทศทหาร สงครามข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกัยระบบการบังคับบัญชา การควบคุม การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ สิทธิกำลังพล การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทหาร
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด ให้การศึกษาวิทยาการด้านสังคมจิตวิทยา สงครามการเมือง การปฏิบัติการจิตวิทยา และการประชาสัมพันธ์ แก่นายทหาร นายตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐ
แจ้งข่าวสารของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ

กองทัพอากาศ

The Royal Thai Air Force : แจ้งข่าวสารในกองทัพอากาศ รวมลิงค์เกี่ยวกับทหารและกองทัพทั้งหมด
ประวัติฝูงบิน604ฯ ภารกิจหน้าที่ ครูการบิน&นักบิน เครื่องบิน ระเบียบการรับสมัคร สมาชิกปัจจุบัน ข่าวสาร ตารางจัดบิน
นำเสนอข้อมูลต่างๆ ของ กองทัพอากาศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสารบรรณทหารอากาศ เช่น พิพิธภัณฑ์ทหารอากาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติและความเป็นมาด้านการบินต่างๆ ซึ่งท่านจะได้พบกับแบบเครื่องบินแต่ละแบบ และยุคสมัย
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบ กิจกรรมของกองบิน ตลอดจนข่าวทั่วไป
กรมสื่อสารทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ในเว็บบอกประวัติความเป็นมาของกรมสื่อสารทหารอากาศ การบริหารงาน แนะนำผู้บังคับบัญชา กิจกรรมต่างๆ ของกรม
ดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ทหาร การแพทย์ทั่วไป เวชศาสตร์การบินเวชศาสตร์ป้องกัน การพัสดุสายแพทย์ วิจัยและพัฒนากิจการแพทย์ กับมีหน้าที่ กำหนดแนวทาง ควบคุม ประเมินผล การฝีกศึกษาผลิต บุคลากรสายแพทย์ และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการแพทย์
สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ในเว็บไซต์แนะนำประวัติ ผู้บังคับบัญชา การจัดส่วนราชการ ข่าว เว็บไซท์อื่นๆของทหารอากาศ
ประชาสัมพันธ์ หน่วยหนี่งของกองทัพอากาศ เพื่อแนะแนวการศึกษาหลักสูตร ปวช.รร.จอ.ฯให้กับบุคคลที่สนใจ และเพื่อเป็นแหล่งนำเสนอข้อมูลให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ มีหน้าที่วิเคราะห์ ศึกษา ควบคุม กำหนดมาตรฐาน และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทัพอากาศ ตลอดจน สนับสนุน ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง และหน่วยงาน ของกองทัพอากาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง แนะนำข้อมูลของกองบังคับการ แผนกการเงิน กองบริการ กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ แผนกวิทยาการ เรือนจำทหารอากาศ
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ดัดแปลง พัสดุช่างโยธา ปฏิบัติงานช่างโยธา การพัสดุช่างโยธา วิจัยและพัฒนากิจการช่างโยธา กับมีหน้าที่กำหนดแนวทาง ควบคุม ประเมินผล การฝึกศึกษา และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา
กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 สังกัดกองบัญชาการยุทธทางอากาศ ถนน อุปลีสาน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในเว็บไซต์แนะนำประวัติของกองบิน ทหาร การบังคับบัญชา ข่าวเกี่ยวทหาร
โรงเรียนนายเรืออากาศ สังกัดกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ ในเว็บไซต์นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน แนะนำหน่วยงานภายใน กิจกรรมของชมรมนักเรียนนายทหารอากาศ
ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ ลักษณะงานแสดงในพิพิธภัณฑ์ รายชื่อเครื่องบินรบ สถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ
บอกโทรศัพท์ที่สำคัญ ภายใน คปอ.บยอ. แนะนำผู้บังคับบัญชา ระดับสูงในกองทัพอากาศ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ การจัดส่วนราชการในกองทัพอากาศ รูปภาพเครื่องบินแบบต่างๆ ของ ทอ. เครื่องหมายยศทหารอากาศ เปรียบเทียบยศทหาร สามเหล่าทัพ เปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร-พลเรือน
ประวัติความเป็นมา ภารกิจ แนะนำผู้บังคับบัญชา กองบังคับการ กองเลขานุการ กองประชาสัมพันธ์ แผนกธุรการ แจ้งข่าวสารประจำวันของทหารอากาศ
ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองบิน รูปภาพของเครื่องบินรบ
แนะนำประวัติความเป็นมา การบริหารงานภายใน ความเป็นมาของศกบ.บนอ.และระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ (ALMS)
มีหน้าที่อำนวยการและดำเนินการเกี่ยวกับการสารวัตรทหาร การตรวจตราและควบคุมเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศให้อยู่ในระเบียบวินัย การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการของกองทัพอากาศ
แนะนำประวัติ ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานในสังกัดกองบิน ๗ อดีตผู้บังคับบัญชากองบิน ๗ (ปัจจุบัน) และอดีตผู้บังคับบัญชากองบิน ๗ และกองบิน ๗๑
กองวิทยาการ กรมช่างโยธา ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ นำเสนอบทความทางการโยธา ราคาวัสดุ เทคโนโลยี เว็บบอร์ด
กองทัพบก  
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี
แจ้งข่าวสารและกิจการของศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา จ.ลพบรี
เป็นแหล่งข้อมูลรวบรวมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาค่ายเปรมติณสูลานนท ์ซึ่งกำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมที่สำคัญของหน่วย รวมภาพทางทหาร ,ภาพม้า, เพลงปลุกใจ, เพลงสถาบัน ,เพลงมาร์ช,
่ เหล่าสายวิทยาการทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยู่ที่ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา ในเว็บไซต์นำเสนอประวัติของ ร.17 กิจกรรม ข่าวสารความเคลื่อนไหว ฯลฯ
กองพลทหารราบที่ ๙ จว.กาญจนบุรี พื้นที่ของสมรภูมิทุ่งลาดหญ้า อันเป็นที่มาของ "การยุทธเส้นใน" ของ กรมพระราชวังบวร สถานมงคล ในรัชกาลที่ ๑
เป็นกองพันย่าโม ร.9 พัน.2 ค่ายสุรสีห์ จังหวดักาญจนบุรี แนะนำภารกิจหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา
กองทัพทหารราบที่ 9 ตั้งอยู่ที่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในเว็บไซต์มีแนะนำประวัติความเป็นมา ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
นำเสนอแนวความคิดทางการทหารและพลังอำนาจของชาติด้านต่างๆ โดยจัดให้มี ลิงค์ ไปยังโฮมเพจที่สำคัญ ในกรณีที่ท่านต้องการอ่านข่าวต่างๆ และสาระบันเทิงอื่นๆ
ประวัติความเป็นมาของค่ายบางระจัน ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพ แหล่งรวมข้อมูลทำเนียบนามบุคคลในหน่วยงานราชการ สถิติต่างๆ
แจ้งข่าวสารทหารไทยในติมอร์ตะวันออก และประวัติความเป็นมา เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา อาชีพ ของชาวติมอร์ตะวันออก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน ประวัติ หลักสูตรการเรียนการสอน ห้องสมุด ภาระกิจของโรงเรียน
เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับทหาร ให้การศึกษา แก่นายทหารสัญญาบัตร ระดับผู้บริหาร ของกองทัพบก ต่างเหล่าทัพ และ ส่วนราชการ นอกกระทรวงกลาโหม
ตั้งอยู่เลขที่ 315 ถนนราชวิถี เขตพญาไท กทม.10400. โทร.2458277 แฟกซ์. 2479559
ให้ข้อมูลทางด้านการบริหารงาน, ประวัติกรมการแพทย์ สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพ รวมลิงค์ไปโรงพยาบาลทุกแห่งของทหาร มีเว็บบอร์ดแจ้งข่าวของกรมการแพทย์ทหารบก
แนะนำประวัติของทัพภาคที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้นในเว็บยังนำเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ แนวปฏิบัติ ทฤษฎีใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพ
แนะนำประวัติความเป็นมา เกียรติประวัติ ภารกิจหน้าที่ของพันทหารช่าง
 
ประวัติความเป็นมาของกองพันทหารราบ และลิงค์ข้อมูลกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก รวมไปถึงกองพันต่างๆ ของทหาร
เป็นโฮมเพจเกี่ยวกับ ประวัติของหน่วยบิน มีรายนามผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประวัติผู้บังคับกองร้อยบินคนปัจจุบัน กิจ-กรรมของหน่วย ข่าวสารทั่ว ๆ ไป และเรื่องน่ารู้อีกมากมาย
ประวัติหน่วย ภารกิจ,การจัดกิจและการดนตรีของกองทัพบก
แนะนำสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทหารพลร่ม โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000.
แนะนำสมาคม กิจกรรม และการดำเนินงานของสมาคม
กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ คำพยากรณ์อากาศบริเวณประเทศไทย ภาพถ่ายดาวเทียม แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการพยากรณ์คลื่น ฝน และความกดอากาศ และเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับวิชาอุตุนิยมวิทยา
เรือดำน้ำกับกองทัพเรือไทย เป็นเว็บที่ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรือดำน้ำ เหตุผลและความจำเป็น ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี โครงการ ประวัติศาสตร์เรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย ชีวิตบนเรือดำน้ำในอดีตของทหารเรือไทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือดำน้ำ ไม่ว่าอาวุธ อุปกรณ์ตรวจจับ เป็นต้น
สำนักงานราชนาวิกสภา เป็นสถาบันส่งเสริมการศึกษา และเผยแพร่วิชาการให้แก่นายทหาร และเพื่อให้นายทหารได้พบปะปราศรัย แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร โดยให้ราชนาวิกสภาอยู่ในความปกครองของกรมเสนาธิการทหารเรือ
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยงานสังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ทำหน้าที่ในการปฏิบัติการจิตวิทยาของกองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความมั่นคง และการปฏิบัติการรบ
กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนิน การในเรื่องการซ่อม สร้างดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือ อากาศยาน ยานรบ และอุปกรณ์ การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งกำลังพัสดุ สายช่าง ตลอดจนให้การฝึก และศึกษาวิชาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ หมาย
กองเรือยกพลขึ้นบก ประวัติความเป็นมาของกองพลขึ้นบก กำลังทหารเรือ กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล โรงเรียนนายเรือ และอำนวยการสอนเรียบเรียงแบบเรียนต่าง ๆ กับมีหน้าที่เก็บ อำนวยการเขียน และพิมพ์แผนที่ ซึ่งจะต้องใช้ในการเดินเรือ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ทำหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ของกองทัพเรือ ทั้งในด้านหลักการและด้านยุทโธปกรณ์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินค่าผลการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร เพื่อนำไปใช้หรือนำไปสู่การผลิต ในเว็บไซต์แสดงผลงานวิจัยมากมาย
กรมอู่ทหารเรือ ทำหน้าที่ ดำเนินการซ่อม สร้างเรือ เพื่อการทหารโดยเฉพาะ สามารถค้นหาประวัติ และผลงานของกรมอู่ทหารเรือผ่านเว็บไซต์นี้ได้ รวมทั้งภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ข่าวประกาศทั่วไปเกี่ยวกับทหาร
สำนักงานราชนาวิกสภา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ราชนาวิกสภาเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที่อยู่ ๓ ประการ คือ งานห้องสมุด การปาฐกถา และกิจการนาวิกศาสตร์ ในเว็บไซต์สามารถเข้าค้นหาข้อมูลในห้องสมุดได้
กรมจเรทหารเรือ แนะนำประวัติความเป็นมาของกรมจเรทหารเรือ สายบังคับบัญชา ภารกิจหน้าที่ ระเบียบของทหารเรือ
กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทร. 2051595, 2052281, 2051602, 2052673
ตั้งอยู่เลขที่ 482 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000 หมายเลขโทรศัพท์ (076) 212108, 221905 โทรสาร (076) 212108
ที่ตั้ง เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 2823892-3
ที่ตั้ง 77/1 ชั้น 4 อาคาร 191 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 248 - 5066 โทรสาร. 248 - 5112, E-mail : bigcop@thaimail.com
ตั้งอยู่ที่ เชิงสะพานนพวงษ์ (ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพง) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330. แจ้งเบาะแสคนร้าย ร้องเรียน แนะนำได้ที่ E-mail : railway@police.go.th หรือ แจ้งไปที่ ศูนย์วิทยุนพวงษ์ โทรศัพท์ / โทรสาร 222-2169 หรือ 225-0300-11 ต่อ 4360
เกี่ยวกับการบริหารบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การบรรจุแต่งตั้ง เงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ
รายงานสถานการณ์ การจราจรในแต่ล่ะวัน แจ้งข่าวสารสำคัญๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางลัดในกรุงเทพฯ แจ้งอัตราค่าปรับในการทำผิดกฏจราจร คำแนะนำในการใช้รถใช้ถนน
ข้อมูลเกี่ยวกับกองบังคับการตำรวจดับเพลิง ภารกิจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในกรุงเทพมหานคร คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงทั้ง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
เผยแพร่ข่าวสารของตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ข้าราชการและบุคคลทั่วไปเข้าใจ ลักษณะการทำงานของตำรวจตระเวนชายแดน อย่างถูกต้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร 02 - 251- 0476- 9 ฉุกเฉิน เรียก 1194, E-mail :cib@police.go.th
ที่อยู่ ศูนย์ข้อมูล กองปราบปราม ชั้น 2 อาคาร 7 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 512-4521, 513-3844
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับข้าราชการตำรวจ
แนะนำประวัติด่านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา หน้าที่ความรับผิดชอบ เขตความรับผิดชอบ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ข่าวสารทางราชการ
เว็บไซต์คู่มือการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดทำโดยตำรวจท่องเที่ยว ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งความในเรื่องเอกสารหาย รถหาย คนหาย ทรัพย์สินหาย เอกสารที่จำเป็นในการติดต่อราชการ การติดต่อสถานีตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ที่ควรทราบ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสถานีตำรวจ การป้องกันอาชญากรรม ลิงค์เว็บไซต์กองบังคับการตำรวจนครบาลต่างๆ และสถานที่ราชการ ตั้งอยู่ที่ วังปารุสกวัน ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร Email : metropol@police.go.th
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร ผู้บังคับบัญชา สถิติการจับกุมยาเสพติด ภาพประเภทของยาเสพติด ตั้งอยู่ที่ อาคาร11 กรมตำรวจ ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ, 10330 โทร.251-8111-8,251-8121-8
ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านใหญ่ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก, 26000, โทรศัพท์ (037)311-284 มท.21572 โทรสาร (037)312-442
แนะนำบุคลากรของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กฏหมายต่างๆ ที่ประชนควรรู้ ลิงค์เว็บไซต์ของสถานีตำรวจต่างๆ
ตั้งอยู่เลขที่ 490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 หมายเลขโทรศัพท์ (053) 242234 โทรสาร (053) 247180
ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-711006, 721512 ต่อ 2
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรภาค 1 ประชาชนสามารถแจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตำรวจ แจ้งเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด สามารถฝากข้อความของท่านได้ที่เว็บบอร์ด
2 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
ตั้งอยู่ที่ ถนนมหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000. แจ้งเบาะแสหรือส่งความคิดเห็นมาได้ที่ police5@chiangmai.ac.th
ที่ตั้ง ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84100 E-mail : pongsiam@police.go.th
เว็บไซท์ตำรวจเพื่อประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดทำขึ้นเพื่อ เป็นตัวเลือก ในการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูล แก่ประชาชน ได้มีช่องทาง ติดต่อ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจ การติดต่อราชการ ฯลฯ
ให้ความรู้เกี่ยวกับคำแนะนำในการติดต่อราชการที่สถานีตำรวจ การเตรียมเอกสาร การแจ้งความ แจ้งเหตุ การติดต่อเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม การใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเรื่องอัคคีภัยและการป้องกัน
รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมฯ ข่าวสารทั่วไป ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับตำรวจ กฏหมายที่ประชาชนควรรู้ ข้อมูลแจ้งคนหาย แจ้งเหตุร้าย ได้ที่ เอยู อินเทอร์เน็ต แอนด์ อินทราเน็ตเซ็นเตอร์, E-mail : itrssm@au.ac.th มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ โทร : 3004543-62 ต่อ 1315, 3004886
ตั้งอยู่เลขที่ 231 ถนนอัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยู่ที่ ถนนรักษณ์นรกิจ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110, โทรศัพทท์ 077-431196, 228663
ตั้งอยู่เลขที่ 1775 จุฬาลงกรณ์ ซอย 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 2224881, 2262148-52
ตั้งอยู่ที่ 2090 ถนนรามคำแหง เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ
ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 337 5544-9 โทรสาร 337-5547
อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000, โทร : 038-511115 โทรสาร 511187, E-mail : ccspolic@vip.ksc.net.th
รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานีตำรวจทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต
อำเภอเมือง ราชบุรี, โทรศัพท์ 032-315494-6, 337212 หรือ 191 ภายในเขตอำเภอเมืองราชบุรี หรือ E-Mail มาที่ Webmaster@ratchaburipolice.in.th
ตั้งอยู่ที่ บริเวณห้าแยกฉลอง ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130 โทรศัพท์ (076) 381247,191 โทรสาร (076) 381930
ตั้งอยู่เลขที่ 98 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230, โทร : 038-490555 โทรสาร : 039-490557
แนะนำประวัติสถานี ผู้บังคับบัญชา และตำรวจ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถานีตำรวจ
ตั้งอยู่ที่ 130 หมู่ 17 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
อยู่ที่ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-304022
จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 447-5187, 447-5530. โทรสาร 447-5893.
ตั้งอยู่เลขที่ 172 ถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก ทางด้านทิศตะวันตก ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 6 - 7 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ตั้งอยู่ที่อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-651099 โทรสาร 073-6511157
ที่อยู่ สภ.อ.ห้วยทับทัน 220 หมู่ท่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ตั้งอยู่ที่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ, โทร. 045-691573 , 191 E-mail : sitichai1@hotmail.com
ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.(044)- 513555 , 511007 , 521500 , 521600
ตั้งอยู่ที่ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ (042) 221077 , 222285 , 328515-8 หรือ 191 โทรสาร (042) 328514 หรือ E-MAIL ADDRESS : police@edtech.co.th และ police@udonthani.com
แนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีตำรวจมักกะสัน
ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000, หมายเลขโทรศัพท์ : 055 - 613110 , 613112
ตั้งอยู่ที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330, โทร. (02) 251-2925-7 , (02) 253-8770-2 , (02) 252-9006 โทรสาร (02) 252-7115
สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เป็นหน่วยงานด้านการฝึกอบรมของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีหลักสูตรหลักที่รับผิดชอบดำเนินการ 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรสารวัตร หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ หลักสูตรผู้กำกับการ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่คอยตรวจคนเข้า-ออกในประเทศไทย
คู่มือแนะนำประชาชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม รวมลิงค์หน่วยงานในสังกัด รับแจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแสทางอินเทอร์เน็ต
แนะนำผู้บังคับบัญชา ภาระกิจหน้าที่ โครงสร้างการบริหารงาน และลิงค์ไปยังหน่วยงานในสังกัด
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติ การบริหารงานในสำนักงานแพทย์ใหญ่ ลิงค์ข้อมูลไปยังโรงพยาบาบตำรวจ วิทยาลัยพยาบาล สถาบันนิติเวช และลิงค์หน่วยงานราชการที่น่าสนใจ สาระน่ารู้ทางด้านสุขภาพ การแพทย์ ศัลยกรรม เภสัชกรรม
เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองการก่อตั้งองค์การตำรวจ ระหว่างประเทศ
ตั้งอยู่บนชั้นที่ 3 ที่ทำการของ สน.พลับพลาไชย เลขที่ 447 ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10110. โทร 2211835 ต่อ 150
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ลิงค์เกี่ยวกับตำรวจ แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ