มาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.)
ชั้น 5 อาคารสำนักงบประมาณ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

     

10 เมษายน 2544

โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ มพช. ของสำนักปลัดมหาดไทย
คุมเข้มให้ดำเนินการโดยต้องไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ขณะที่เจ้าหน้าที่
ประเมินของสำนักปลัดมหาดไทยเริ่มเดินสายตรวจและติดตามโครงการแล้ว

นางสาวพ พรรณี เปรมัษเฐียร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายเศรษฐกิจและสังคม สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้มาตรการ
เสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) จำนวน 2 ประเภทโครงการ วงเงิน412.17 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 81 โครงการ วงเงิน 397 ล้านบาท โดย
กระจายไปครบทุกภาค และโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการของรัฐ โดยมีการจ้างงานทั้งสิ้น
278 คน วงเงิน 15.17 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต้องมีการก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยวเช่น ศาลาจุดชมวิว
ห้องสุขา ร้านค้าถาวรในแหล่งท่องเที่ยว ให้ดำเนินโครงการโดยไม่ก่อให้เกิดการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่โครงการ แต่หากมีความจำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการ-
จังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด แต่ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนพื้นที่โครงการ
และการดำเนินงานต้องไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ

“ขณะนี้ในแต่ละโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว โครงการก่อสร้างเริ่มประมูลงาน ซึ่ง โครงการ
ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่าง และเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้บริการได้  ก็ประมาณเดือนหน้า  
และมีหลายโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับ ประชากรในท้องถิ่นคือ การสร้างร้านค้าชุมชน ร้านค้าในสถานที่ท่องเที่ยวอย่างมีระบบและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น”

นางสาวพรรณี กล่าวต่ออีกว่าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้ติดตามความก้าวหน้าและประเมินโครงการ
ต่อไป เมื่อได้มีการดำเนินโครงการมาแล้วระยะหนึ่ง โครงการที่จะออกไปประเมิน เช่น โครงการปรับปรุงหมู่บ้าน
ประมงปากนาย   อ.นาหมื่น    และโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. 200 อ.ปัว จังหวัดน่าน
โครงการปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โครงการวันเดียวเที่ยว 3 จังหวัด
(นครปฐม  นนทบุรี  และสมุทรสาคร)  โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน  และศูนย์บริการนัก ท่องเที่ยว
เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

สำหรับมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.)  เป็นมาตรการโดยมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างรากฐานในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นตลอดจน
พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ

-----------------------------------