ลำดับที่
ประเภท / รายการ / ขนาดครุภัณฑ์
หน่วยนับ
ราคาต่อหน่วย (บาท)
หมายเหตุ
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว      
1
ตู้เย็น
ตู้
  ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
  1.1 ขนาด 5 คิวบิกฟุต  
5,200
ฉลากเบอร์ 5
  1.2 ขนาด 7 คิวบิกฟุต  
7,000
 
  1.3 ขนาด 9 คิวบิกฟุต  
13,600
 
  1.4 ขนาด 13 คิวบิกฟุต  
19,000
 
         
2
ตู้แช่อาหาร
ตู้
  ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
  2.1 ขนาด 20 คิวบิกฟุต  
23,000
 
  2.2 ขนาด 32 คิวบิกฟุต  
35,000
 
  2.3 ขนาด 45 คิวบิกฟุต  
41,000
 
         
3
เครื่องทำน้ำเย็น
เครื่อง
  ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
  3.1 แบบใช้ขวด  
3,200
 
  3.2 แบบต่อท่อ      
        - ขนาด 1 ก๊อก  
9,000
 
        - ขนาด 2 ก๊อก  
11,700
 
         
4
เครื่องกรองน้ำ
เครื่อง
5,000
ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
         
5
เครื่องตัดหญ้า
เครื่อง
  ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
  5.1 แบบข้อแข็ง  
9,000
 
  5.2 แบบข้ออ่อน  
10,300
 
  5.3 แบบเข็น  
9,500
 
  5.4 แบบล้อจักรยาน  
9,700
 
  5.5 แบบนั่งขับ  
155,000
 
         
6
เตาแก๊ส
เตา
7,200
ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
         
7
เครื่องซักผ้า 
เครื่อง
  ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
  7.1 ขนาด 50 ปอนด์  
200,000
 
  7.2 ขนาด 125 ปอนด์  
600,000
 
  7.3 ขนาด 200 ปอนด์  
1,350,000
 
  7.4 ขนาด 400 ปอนด์  
2,000,000
 
         
8
เครื่องอบผ้า
เครื่อง
  ดูรายละเอียดครุภัณฑ์
  8.1 ขนาด 50 ปอนด์  
78,000
 
  8.2 ขนาด 100 ปอนด์  
230,000
 
  8.3 ขนาด 200 ปอนด์  
485,000
 

Back   | Next