นังสือเวียน 

วัน เดือน ปี

เลขที่หนังสือ

ชื่อเรื่อง

พ.ศ.  2548
         20 มกราคม นร 0714/ว 51 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
         19 มกราคม นร 0714/ว 50 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่ง กรณีที่ส่วนราชการ
เลือกรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
         13 มกราคม นร 0702/ว 46 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานฯ
พ.ศ.  2547
         30 ธันวาคม นร 0504/ว 272 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้เงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (มติ ครม.)
         30 ธันวาคม นร  0709.1/ว 41 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ถล่มภาคในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้
         30 ธันวาคม นร 0704.2/ว 40 แนวทางการจัดการงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
           8 ธันวาคม นร 0702/ 2976 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
         19 พฤศจิกายน นร 0504/ว 241 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มติ ครม.)
         12 พฤศจิกายน นร 0504/ว 238 มาตรการด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มติ ครม.)
         12 พฤศจิกายน นร0702/ว 17 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
           8 พฤศจิกายน นร 0704.2/ว 16 การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
         29 ตุลาคม นร 0702/ว 13 การใช้รายจ่ายรายการเงินช่วยเหลือการครองชีพ
         28 ตุลาคม นร 0504/ว 228 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และการปรับปรุงระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
         28 ตุลาคม นร 0702/ว 12 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เป็นค่าปรับปรุง
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (ระยะเฉพาะหน้า)
         28 ตุลาคม นร 0714/ว 11 การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
K)
         26 ตุลาคม นร 0713.1/ว 8 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการที่ได้รับ
การจัดสรรอัตราจาก คปร.
         19 ตุลาคม นร 0701/ว 6 ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
         21 ตุลาคม นร 0702/ว 7 การใช้รายจ่ายรายการเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ
ตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
         15 ตุลาคม นร 0714/ว 3 งบประมาณค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
สำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง
         28 กันยายน นร 0702/ว 97 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
         22 กันยายน นร 0702/ว 95 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
         15 กันยายน นร 0702/ว 92 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547
         21 มิถุนายน นร 0712.1/ว 74 ขอซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
         10 มิถุนายน นร 0711/ว 71 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
         10 พฤษภาคม นร 0712/ว 56 ขอความร่วมมือส่งแบบรายงาน สงป. 301 จ. และ สงป. 302 จ.
            4 พฤษภาคม นร 0714/ว 54 การคำนวณค่าใช้จ่ายผลผลิตในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
         20 เมษายน นร 0711/ว 53 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
         31 มีนาคม นร 0504/4956 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ(มติ ครม.)
         25 มีนาคม นร 0702/ว 44 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
         25 มีนาคม นร 0702/ว 45 การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
พ.ศ.  2546
         25 กันยายน นร 0702/ว 72 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ และการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2547
         23 กันยายน นร 0702/ว 71 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546
         28 สิงหาคม นร 0714/ว 52 การยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการ
         14 กุมภาพันธ์ นร 0504/ว 44 ยุทธศาสตร์และวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
         13 กุมภาพันธ์ นร 0711/ว 25 ยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
พ.ศ.  2545
          2 ธันวาคม นร 0504/ว 210 การบริหารงานคอมพิวเตอร์ของรัฐ
         25 ตุลาคม นร0704/ว 7 หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ในการปรับโครงสร้างส่วนราชการ
         30 กันยายน นร 0403/ว 198 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2524
         30 กันยายน นร 0403/ว 197 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
         30 กันยายน นร 0403/ว 196 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545
         26 กันยายน กค 0518.1/ว 97 วิธีปฏิบัติทางการเงินกรณีปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
         24 กันยายน นร 0403/ว 191 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
         30 กรกฎาคม นร 0205/9383 การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546
         25 กุมภาพันธ์ นร 1407/ว 1619 การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
         21 กุมภาพันธ์ นร 0407/ว 74 ซ้อมความเข้าใจข้อหารือเรื่องการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์ขนาดใหญ่
         6 กุมภาพันธ์ นร 0404/ว 71 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
         5 กุมภาพันธ์ นร 0404/ว 70 ยุทธศาสตร์ แนวทางในการจัดทำและเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
        18 มกราคม นร 0407/ว 62 การรวมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ภาครัฐ
        16 มกราคม นร 0407/ว 60 แนวทางปฏิบัติในการขอเบิกเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า
K) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินจ้างไม่เกิน
50 ล้านบาท
     
พ.ศ.  2544
        28 ธันวาคม นร 0404/ ว 49 การเตรียมการเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546
        11 ธันวาคม นร 0407/ ว 36 การใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการถ่ายโอนฯ ปี 2545 
เพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
        15 พฤศจิกายน นร 0407/ ว 26 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกเงินค่า K 
กรณีสัญญาก่อสร้าง วงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท
         5 พฤศจิกายน นร 0205/ว 199 หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
        11 ตุลาคม นร 0409/ว 7 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการ
ถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะฯ ปีงบประมาณ 2545
        11 ตุลาคม นร 0407/ว 5 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่
        26 กันยายน นร 0403/ว 183 วิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินประจำงวดและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
        21 กันยายน นร 0407/ว 150 การปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่องการแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
        18 กันยายน นร 0407/ว 173 การปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์
        15 มิถุนายน นร 0205/ว 114 การพิจารณาแก้ไขปัญหาการชดเชยค่างานก่อสร้าง ฯ (ค่า K)
        19 กุมภาพันธ์ นร 0407/ว 57 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามาตรการปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ 10
พ.ศ.  2543
      19 ธันวาคม นร 0407/ว 39 มาตรการปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงร้อยละ 10
      30 พฤศจิกายน นร 0205/ว(ล) 15801 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
      2 พฤศจิกายน นร 0407/ว 24 การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(มีอ้างอิงถึง ว 109 (ลว. 24  ส.ค. 2532)  เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือ
  ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง)
      2 พฤศจิกายน นร 0404/ว 26 การเตรียมการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
      3 ตุลาคม นร 0409/ว 2 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการ
ถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณะ ฯ ปีงบประมาณ 2544
      29 กันยายน นร 0403/ว 149 วิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินประจำงวดและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
      4 กันยายน นร 0403/ว 135 วิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินประจำงวดโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต
: เกษียณก่อนกำหนดรุ่นแรก (งวดที่ 2)  และรุ่นที่ 2 (งวดแรก)
      20 กรกฎาคม นร 0403/ว 112 ขอเรียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา
      14 กรกฎาคม นร 0403/ว 110 การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนา
      14 กรกฎาคม นร 0403/ว 87 การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
      26 มิถุนายน นร 0404/ว 102 การโอนเงินงบประมาณไปใช้ในการประชุมหรือดูงานต่างประเทศ
      24 มิถุนายน นร 0205/ว 113 การปรับปรุงมติ ครม. เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระรัฐวิสาหกิจ
      21 มิถุนายน นร 0403/ว 96 การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุมัติเงินประจำงวดหรือเอกสารประกอบ
การอนุมัติเงินประจำงวด
      23 พฤษภาคม นร 0403/ว 80 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
      10 พฤษภาคม นร 0205/ 5822 การโอนเงินงบประมาณไปใช้ในการประชุมหรือดูงานต่างประเทศ
      25 เมษายน นร 0205/ ว52 มาตรการป้องกันการนำเครื่องปรับอากาศเก่าที่ถูกถอดออกแล้ว
กลับมาใช้ใหม่อีก ในกรณีการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ในโครงการอาคารของรัฐ
      6 มีนาคม นร 0403/ว 57 การมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวดบางรายการ
พ.ศ.  2542
       26 ตุลาคม นร 0409/ 01458 
               01460
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอน
บริการสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543
       21 มกราคม นร 0409/ 6983 6984
     6985  6986  6987
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอน
บริการสาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542

<% dim MyCountPath MyCountPath ="/counter/pem/" %>