21 พฤศจิกายน 2560

   แบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันระบุจำนวนเงินค้ำ

  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญวางหุ้นเป็นหลักประกัน

  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญบุคคลค้ำประกัน

  แบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน

  แบบฟอร์มขอเพิ่ม/ขอลดหุ้นสหกรณ์ฯ

  แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด

  แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด

  แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อ่านทั้งหมด 


   ประชาสัมพันธ์/ข่าวสารสหกรณ์
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงบประมาณ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้พิเศษ โครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อไถ่ถอนเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น

  ผลการประเมินการกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ครั้งที่ 2

  โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะซื้อ ต่อเติม หรือไถ่ถอนบ้าน/อาคารชุด โดยใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.5
รายละเอียด...   อ่านทั้งหมด

  เรื่อง แจ้งข่าวสมาชิก (ที่ สอ.สงป. 8/2554 ลงวันที่ 19 กันยายน 2554)
โทร. 0 2 265 1071...   อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด 

   ประกาศสหกรณ์
  ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงบประมาณ จำกัด ฉบับบที่ 6/2557
เรื่อง ประกาศการยื่นกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน...   อ่านทั้งหมด

  เงินกู้พิเศษโครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อไถ่ถอนเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงบประมาณ จำกัด ฉบับที่ ๓/๒๕๕๔
เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย...   อ่านทั้งหมด

  ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงบประมาณ จำกัด ฉบับบที่ 3/2554
เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประเภทพิเศษและเงินกู้ประเภทต่างๆ...   อ่านทั้งหมด

  ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงบประมาณ จำกัด ฉบับบที่ 2/2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด คณะกรรมการเงินกู้และคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน...   อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด 

   คำสั่งสหกรณ์
  มอบหมายให้กรรมการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรพัย์สำนักนักงบประมาณ จำกัด
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ 4/2557...   อ่านทั้งหมด

  มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้จัดการมีอำนาจลงนามเบิกถอนเงินแทนผู้จัดการ
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ 3/2557...   อ่านทั้งหมด

  คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงบประมาณ จำกัด ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม
สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2554...   อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด 

   ระเบียบสหกรณ์
  ระเีบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555

  ว่าด้วยการโอนและรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔...   อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด 

   กิจกรรมสหกรณ์
  ประมวลภาพ การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ ประจำปี 2554
ชมภาพ...   อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด 

   การกู้ รับฝาก/ถอนเงินของสหกรณ์
  ตารางคำนวณงวดเงินโครงการเงินกู้พิเศษ

  ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2554

  โปรแกรมคำนวณประมาณการบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ

  สรุปขั้นตอนการฝาก/ถอนเงิน

  สรุปชั้นตอนการกู้ฉุกเฉิน

อ่านทั้งหมด 

ค้นหา :


   weblink