คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

อำนาจหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ผู้เข้าชม : 924

(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ

(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควรก็ได้

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมให้นําความในข้อ ๑๖(๒) มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วยโดยอนุโลม โดยให้ก.พ.เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

(๔) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ

(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ก.พ.มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว

วันที่ประกาศ : 06 พ.ย. 2560 | 16:00 น.