คณะกรรมการจริยธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มุมคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การร้องเรียนฝ่าฝืนจริยธรรมข้าราชการ
ผู้เข้าชม : 1220
 1. วัตถุประสงค์
 2. เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่พบเห็นหรือรู้ว่ามีบุคคล/คณะบุคคลมีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ได้
 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร้องเรียน
  1. ต้องระบุข้อมูลผู้ร้องเรียน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ e-mail จริงที่สามารถติดต่อได้
  2. ต้องเป็นเรื่องที่พบเห็นว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหมวด 2 จริยธรรมข้าราชการและมีเอกสารหรือหลักฐานยืนยันเพียงพอที่จะตรวจสอบได้ว่ามีการกระทำอย่างนั้นจริง มิใช่เป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหรือเอกสาร
  3. ต้องเป็นเรื่องที่ได้มีการทักท้วงหรือแจ้งเตือนบุคคลนั้นแล้วว่าการกระทำ ดังกล่าวอาจขัดกับประมวลจริยธรรมและบุคคลนั้นยังคงกระทำโดยไม่ได้ขอให้คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยการกระทำดังกล่าว
  4. ต้องไม่เป็นเรื่องที่มีการเสริมแต่งจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว หรือเป็นการกลั่นแกล้ง ใส่ร้ายบุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหายเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  5. เป็นเรื่องของตนเองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกกลั่นแกล้งจากผู้บังคับบัญชา
  6. ต้องไม่เป็นเรื่องที่มีการกระทำผิดวินัยอย่างชัดเจนตามที่กำหนดในมาตรา ๘๑ - มาตรา ๘๓ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
  7. ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน โดยจะต้องระบุชื่อ/คณะบุคคลผู้ถูกร้องเรียน ระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ (หากทราบ วันที่ เดือน พ.ศ. ที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมขอให้ระบุด้วย) ผลเสียหายหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่มีต่อราชการหรือต่อตนเอง ทั้งนี้ จะต้องระบุความประสงค์ที่ต้องการให้ชัดเจน เช่น ขอให้วินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการผ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ หรือขอความคุ้มครองผู้ร้องเรียนมิให้ถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งจะต้องระบุเอกสารหรือหลักฐานแนบประกอบด้วย (หากไม่มีเอกสารแนบให้ระบุเหตุผลด้วย)
วันที่ประกาศ : 07 ธ.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 18 ต.ค. 2562 | 14:59 น.