รายละเอียด  
    (14 ก.พ. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    กรณีที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างขอเบิกเงินค่าก่อสร้างล่วงหน้า
15% ของวงเงินทั้งสัญญา มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร และการหักคืนเงินล่วงหน้าปฏิบัติอย่างไร (เป็นสัญญาเหมารวม)
   คำตอบ
กรณีที่หารือเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบว่าด้วยพัสดุฯ ซึ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงควรหารือไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรงต่อไป ที่สำนักพัฒนาระบบบริหารพัสดุภาครัฐ
โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th