รายละเอียด  
    (7 มี.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคาครุภัณฑ์สำนักงาน
    ทาง อบต. ต้องการที่จะซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม ซึ่งในบัญชีราคามาตรฐานปี 2535 มีราคา 16,000 บาท จำนวน 12 คน แต่ทาง อบต. ต้องการที่จะซื้อโต๊ะประชุมที่มีขนาดใหญ่กว่า แต่ในบัญชีราคามาตรฐานไม่มีราคา เราจะต้องใช้เกณฑ์ราคาตลาดได้หรือเปล่า และถ้าในบัญชีราคามาตรฐานไม่มีเราจะซื้อได้ในราคาเท่าใด
   คำตอบ
เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดรายการโต๊ะประชุมไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แล้ว แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมและสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม