รายละเอียด  
    (7 มี.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การจัดซื้อครุภัณฑ์
    กรณีที่จะต้องจัดหาครุภัณฑ์ซึ่งสำนักงบประมาณได้มีการกำหนดราคาไว้ในบัญชีปี พ.ศ. 2548 แต่ราคาที่มีการขายจริงมีราคาแพงกว่าที่สำนักงบประมาณกำหนด จะสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มีแนวทางใดจะสามารถจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาตามที่สำนักงบประมาณกำหนดได้
   คำตอบ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนัก
งบประมาณและส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีแนวทาง
ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ได้กำหนดให้ หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนั้น โดยหลักแล้วการจัดหาครุภัณฑ์สมควรจัดหาภายในวงเงินตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ถ้าดำเนินการจัดซื้อโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว แต่ไม่สามารถจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้ และหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
รัฐวิสาหกิจ เห็นว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวจำเป็นต้องจัดซื้อมาใช้เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน หรือนำเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามนัยข้อ 26 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักกฎหมายและระเบียบ โทร. 0 2273 9028 ต่อ 3741