รายละเอียด  
    (30 มี.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอทราบราคามาตราฐานครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
    รถรับส่งนักเรียนขนาดประมาณ 40 ที่นั่ง มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เท่าใด และมีคุณลักษณะเช่นไร
   คำตอบ
เนื่องจากสำนักงบประมาณไม่ได้กำหนดรายการรถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมและสมประโยชน์ต่อการใช้งาน
ตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม