รายละเอียด  
    (3 เม.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    เลขครุภัณฑ์
    อยากทราบเลขครุภัณฑ์ที่ใช้ใน อบต. จะสามารถค้นหรือขอได้จากที่ไหน เนื่องจากต้องการคุมครุภัณฑ์บางตัวด่วน ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ
   คำตอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องติดต่อสอบถามโดยตรงที่ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th