รายละเอียด  
    (17 เม.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ต่างชนิกกันกับเอกชน
    เรียน ผอ.สำนักกฏหมาย ฯ ที่เคารพ
กระผมมีความประสงค์ขอทราบรายละเอียด การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนทุกกรณี ท่านพอจะมีตัวอย่างการร่างหนังสือชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาระดับต้นไปจนถึงระดับหัวหน้าส่วนราชการและสำนักงบประมาณให้กระผมดูเป็นตัวอย่างบ้างไหมครับ (เครื่องจักรที่หน่วยงานของกระผมต้องการจะแลกเป็นเครื่องจักรที่ได้รับทุนจาก jica ปี 2530 ชำรุดงบประมาณในการฃ่อมแพงไม่คุมกับค่าใช้จ่าย เครื่องที่จะแลกมีประมาณ 10-12 เครื่อง ไม่ได้ใช้งานมาประมาณ 5 ปีแล้ว) มี บ.เอกชนของญี่ปุ่นที่ผลิดเครื่องจักรในประเทศไทยเสนอแลกเปลี่ยน
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วย
ด้วยความเคารพอย่างสูง
   คำตอบ
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน โดยหลักแล้วจะกระทำมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทำได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ โดยให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อนทุกกรณี ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 123 (2) ในส่วนร่างหนังสือชี้แจงกับผู้บังคับบัญชาฯ นั้น ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ใช้ภายในหน่วยงานของผู้หารือ