รายละเอียด  
    (21 เม.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    สอบถามราคามาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควัน
    ขอทราบรายละเอียดครุภัณฑ์และราคามาตรฐานเครื่องพ่นหมอกควัน
   คำตอบ
เนื่องจากมิได้กำหนดรายการ เครื่องพ่นหมอกควัน ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ
โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม