รายละเอียด  
    (26 พ.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การจัดซื้อโต๊ะ,เก้าอี้,โทรศัพท์ ตามระเบียบใหม่
    การจัดซื้อโต๊ะ,เก้าอี้,โทรศัพท์ฯลฯ ตาม ว 51 ลงวันที่ 20 ม.ค.48
จะจัดซื้อเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ และเรื่องการลงรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ จะลงอย่างไร
และ ยังคงใช้เอกสารแนบท้าย หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ หรื่อไม่
อย่างเช่น ตัวอย่างรายการสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ ยังคงใช้อยู่หรือไม่ครับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติสับสนครับ
   คำตอบ
ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ได้ยกเลิกหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ใช้อยู่ก่อนหน้าหนังสือฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงเอกสารแนบท้ายด้วย (สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพจึงถูกยกเลิกไปโดยปริยาย) ดังนั้น การจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท จึงถือเป็นรายจ่ายลักษณะค่าครุภัณฑ์ แต่หากราคาไม่เกิน 5,000 บาท ให้ถือเป็นรายจ่ายลักษณะค่าวัสดุ สำหรับกรณีดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์มาใช้ก่อนที่หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายฉบับปัจจุบันมีผลใช้บังคับ การลงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับในระยะเวลาที่จัดหาครุภัณฑ์นั้น