รายละเอียด  
    (26 มิ.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    เบี้ยเลี้ยง
    ในมาตรการประหยัดงบประมาณ เรื่อง เบี้ยเลี้ยงเดินทางของกำลังพลในการเดินทางไปราชการ มีแยกเป็นประเภท ก และประเภท ข อยากทราบว่า ประเภท ก และประเภท ข คืออะไรค่ะ และมีข้อมูลที่เปิดดูได้จากเว็บไซต์หรือเปล่าค่ะ
-monariza_smile@hotmail.com-
   คำตอบ
รายละเอียดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ก และ ข ตามที่สอบถาม สามารถเรียกดูได้จากหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.4/ว 103 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 ซึ่งได้จัดส่งมาทาง e-mail ตามที่ระบุแล้ว
ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับทางกระทรวงการคลังตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในหนังสืออีกครั้ง กรณีอาจมีการปรับปรุงระเบียบฯ ต่อไป