รายละเอียด  
    (26 ก.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคาวัสดุไฟฟ้า
    ระบบแสงสว่างของถนน
   คำตอบ
รายละเอียดราคามาตรฐานวัสดุ เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามไปที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th