รายละเอียด  
    (1 ส.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    หัวหน้าพัสดุและกรรมการตรวจรับ
    กรณีที่ส่วนราชการมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นข้าราชการ
อัตรากำลัง
ลูกจ้างประจำ 2 คน
พนักงานราชการ 18 คน
พนักงานจ้างเหมารายเดือน 30 คน
สามารถแต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นหัวหน้าพัสดุ ได้หรือไม่
แต่งตั้ง พนักงานราชการ หรือพนักงานจ้างเหมารายเดือน
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
   คำตอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญฃีกลาง โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th