รายละเอียด  
    (3 ส.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    บัญชีเลขรหัสพัสดุ
    อยากทราบเลขบัญชีรหัส วัสดุ ครุภัณฑ์ ประเภทต่างๆเพื่อต้องการลงทะเบียนคุมพัสดุประจำปี
   คำตอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยพัสดุฯ ดังเช่นการกำหนดรหัสพัสดุ เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามที่ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th