รายละเอียด  
    (25 ก.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    มาตราฐานครุภัณฑ์พร้อมราคากลาง
    อยากทราบราคากลางของเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGV ขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 ANS
   คำตอบ
คำถามไม่ชัดเจน เนื่องจากอาจจะมีการระบุผิดพลาดเกี่ยวกับระดับของเครื่อง ที่ระบุ XGV หรือไม่ แต่ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่เผยแพร่ที่เว็บไซต์นี้ ที่หัวข้อ "ราคามาตรฐาน" หัวข้อย่อย "มาตรฐานครุภัณฑ์" เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549 ในส่วนของ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มีการเผยแพร่ราคามาตรฐานเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ไว้แล้ว ลองเรียดูอาจจะใช้ที่ต้องการ