รายละเอียด  
    (26 ต.ค. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    สอบถามราคามาตรฐานครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน
    อยากได้รายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน
ของตู้ โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงาน ค่ะ
ทำไมราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549 จึงไม่มีค่ะ
   คำตอบ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ได้มีมติ ครม. ยกเลิกไปแล้ว สามารถเรียกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณนี้ ที่หัวข้อ "ราคามาตรฐาน" หัวข้อย่อย "มาตรฐานครุภัณฑ์" โดยเข้าไปดูที่ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2546 (ข้อมูลเดิม) ส่วนของครุภัณฑ์สำนักงาน
และมิได้กำหนดราคามาตรฐานขึ้นใหม่ หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม