รายละเอียด  
    (10 พ.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน
    อยากได้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน เกี่ยวกับโต๊ะ ตู้เอกสารค่ะ เพราะดูในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับ ปี 2549 ไม่มีค่ะ ช่วยส่งให้ทางอีเมล์ได้ไหมค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
   คำตอบ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ได้รับการยกเลิกการ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0714/ว 52 ลงวันที่ 28 สิหาคม 2546 (สามารถเรียกดูรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ยกเลิก ได้จาก web นี้ ที่หัวข้อ "ข้อมูลสนับสนุน" หัวข้อย่อย "บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2546" โดยเข้าไปที่เรื่อง "ครุภัณฑ์สำนักงาน"
และหากมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาด อนึ่งในการดำเนินการจัดหา ขอให้ยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นหลักในการปฏิบัติด้วย