รายละเอียด  
    (13 พ.ย. 2549) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    รหัสวัสดุและรหัสครุภัณฑ์สำนักงาน
    จะขอความอนุเคราะห์คู่มือ/รายละเอียดการให้รหัสวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานทุกประเภท จะต้องติดต่อขอรับได้ที่ไหนคะ
   คำตอบ
การกำหนดรหัสวัสดุและครุภัณฑ์ในงานพัสดุเป็นภารกิจในความรับผิดฃอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามไปที่ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th