รายละเอียด  
    (22 ม.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    รายชื่อวัสดุแต่ละประเภท
    ต้องการทราบว่ารายชื่อหมวดวัสดุในการจัดซื้อวัสดุของทางราชการมีกี่หมวดและแต่ละหมวดมีอะไรบ้างเช่น มี1.วัสดุสำนักงาน มีปากกา ดินสอ สก็อตเทป 2.วัสดุงานบ้านงานครัว มี น้ำยาล้างจาน เพราะว่าทำจัดซื้อพัสดุของทางราชการอยู่แต่บางครั้งก็จำแนกแบบไม่แน่ใจค่ะ เมื่อก่อนเคยเห็นหนังสือของสำนักงบประมาณอยู่เล่มนึงค่ะเป็นเล่มสีชมพูประมาณปี 2544 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการแยกประเภทวัสดุไว้ด้วยค่ะว่า วัสดุสำนักงาน มีอะไรบ้างและรายการครุภัณฑ์ต่างๆในแต่ละหมวดมีอะไรบ้าง
   คำตอบ
การจำแนกประเภทและกำหนดราคามาตรฐานวัสดุเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th
สำหรับราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สามารถเรียกดูได้ที่เว็บไซต์นี้ ที่หัวข้อ "ราคามาตรฐาน" หัวข้อย่อย "มาตรฐานครุภัณฑ์"