รายละเอียด  
    (29 ม.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคามาตรฐานถังดับเพลิง
     เนื่องด้วย อบต. จะดำเนินการจัดซื้อถังดับเพลิง เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเกิดการลอบวางเพลิงสถานที่ราชการการ และสถานที่ต่างๆ นั้น
จึงขอความกรุณาขอข้อมูล ราคามาตรฐานราคาถังดับเพลิง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
   คำตอบ
เนื่องจากมิได้กำหนดรายการถังดับเพลิงไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม