รายละเอียด  
    (30 ม.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    เบิกวัสดุ/เชื้อเพลิง/ข้ามปีงบ
    ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงประจำส่วนกลางของเดือน ก.ย. ของทุกปีงบประมาณ ตั้งเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป ต้องอ้างระเบียบ/มติ/ใดประกอบด้วย
   คำตอบ
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเดือนกันยายน หากส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ภายหลังสิ้นปีงบประมาณแล้ว สามารถนำมาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 178 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2535