รายละเอียด  
    (6 มี.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน
    อยากเรียนถามราคามาตรฐานของโต๊ะ เก้าอี้ทุกระดับและตู้เหล็กทุกประเภทที่ใช้ในสำนักงาน ปี 49 ว่ามีราคาเท่าไหร่เพราะจะนำไปคิดค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ค่ะ ขอบคุณค่ะ
   คำตอบ
เนื่องจากมิได้กำหนดรายการโต๊ะ เก้าอี้ ไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม