รายละเอียด  
    (20 มี.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ราคามาตรฐาน
    อยากทราบว่าราคาโต๊ะนักเรียนเดียวระดับประถมปัจจุบันราคาอยู่ที่เท่าไร เพราะในบัญชีของเก่าระบุอยู่ที่ 580 บาท ราคาถูกมากหาซื้อไม่ได้เลย มีเหล่งแนะนำหรือวิธีการซื้ออย่างไรบ้าง ช่วยตอบด่วน
   คำตอบ
เนื่องจากปัจจุบันมิได้กำหนดรายการโต๊ะเก้าอี้ไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
( บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปัจจุบัน ให้ใช้ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2549 )