รายละเอียด  
    (2 พ.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การลงทะเบียนครุภัณฑ์
    กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องลงทะเบียนคุมพัสดุหรือไม่
เพราะว่ามีศูนย์จำนวน 5 ศูนย์ และตอนนี้เจ้าหน้าที่พัสดุก็คุมเฉพาะภายใน อบต.เท่านั้น
   คำตอบ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ ซึ่งเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงควรสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง ที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th