รายละเอียด  
    (13 มิ.ย. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอทราบราคากลางครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์)
    ขอทราบราคามาตรฐานกลางในขณะนี้ในการซื้อครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์
   คำตอบ
การกำหนดราคากลางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสามารถเรียกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรทะรวง ICT ที่หัวข้อ "เกณฑ์ราคาพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร " เว็บไซต์ http://www.mict.go.th/ecatalog/home/home.aspx