รายละเอียด  
    (18 ก.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอทราบราคามาตรฐานเครื่องกรองนำ
    อยากทราบราคามาตรฐานเครื่องกรองนำคะดูในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี49 ไม่มี
   คำตอบ
เนื่องจากมิได้กำหนดรายการ เครื่องกรองน้ำ ตามที่สอบถามไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน แต่หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน มีความจำเป็นต้องใช้รายการดังกล่าว ก็สามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความเหมาะสม และสมประโยชน์ต่อการใช้งานตามภารกิจ โดยอาจตรวจสอบรายละเอียดและราคาได้ตามที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและจัดหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม