รายละเอียด  
    (14 ส.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    อยากทราบเรื่องครุภัณฑ์กีฬา
    เครื่องออกกำลังกายที่เป็นแบบกลางแจ้งราคาตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปถือเป็นครุภัณฑ์กีฬาใช่หรือไม่ค่ะแล้วมีมาตรฐานครุภัณฑ์ในการจัดซื้อหรือไม่
   คำตอบ
ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณได้กำหนดหลักการพิจารณาว่าสิ่งของใดเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ โดยใช้ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเป็นเกณฑ์ คือราคาไม่เกิน 5,000 บาท จัดเป็นวัสดุ
และราคาเกินกว่า 5,000 บาท จัดเป็นครุภัณฑ์ ทั้งนี้ อ้างอิงได้ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่องการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
สามารถเรียกดูได้จากหัวข้อ "กฎหมายและระเบียบ" หัวข้อย่อย "ข้อมูลกฎหมายและระเบียบ "
อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักกฎหมายและระเบียบ โทร. 0 2273 9027-8 ต่อ 3728, 3725
ครุภัณฑ์กีฬา ไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานไว้