รายละเอียด  
    (27 ก.ย. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์
    งานจัดซื้อจัดจ้างได้ทำการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งมีการส่งงวดงาน 2 งวด อยากทราบว่ารายการแต่ละรายการต่อไปนี้จะแยกเป็นครุภัณฑ์ได้หรือไม่ หากได้ต้องแยกอย่างไร
1. งานก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งสาขาอ.หนองใหญ่ มีรายละเอียด เช่น การเดินท่อสุขภัณฑ์ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
2. งานท่อลอดทางเข้า-ออก ระบบระบายน้ำ ถนนลานจอด คันหิน
3. งานก่อสร้างเสาธง ป้ายชื่อสำนักงาน ประตูรั้ว รั้วคอนกรีต รั้วรอบบริเวณ
4. งานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร
5.งานโรงอาหาร อาคารที่พักผู้สอบขับรถ บ่อตรวจสภาพรถ
6. งานป้อมยาม ปลูกหญ้า
3.
   คำตอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จะต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามไปยัง สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th