รายละเอียด  
    (14 ธ.ค. 2550) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    คู่มือการจำแนกประเภทครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
    อยากทราบว่าทางสำนักงบประมาณหรือกรมบัญชีกลางที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องครุภัณฑ์โดยตรงค่ะ หากสำนักงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบ มีคู่มือหรือรายละเอียดที่จะทำให้ทราบว่าเราจะจำแนกประเภทครุภัณฑ์ได้อย่างไร โดยมีรายละเอียดหรือตัวอย่างกำหนดอย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้การทำงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในแนวทางเดียวกันของงานภาครัฐ หรือหากไม่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ช่วยให้คำปรึกษาด้วยค่ะว่าจะหาข้อมูลได้จากที่ไหน ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
   คำตอบ
สำนักงบประมาณดูแลด้านราคามาตรฐาน ซึ่งสามารถเรียกดูได้จากหัวข้อ "ราคามาตรฐาน" แต่หากต้องการข้อมูลการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ เพื่อการบริหารงานด้านพัสดุจะต้องสอบถามไปที่ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. 0 2271 0686 - 91 ต่อ 4752 หรือที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th