รายละเอียด  
    (22 ม.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    ขอทราบเลขทะเบียนครุภัณฑ์ต่าง ๆ
    เนื่องจากหน่วยงานที่ปฎิบัติงานอยู่ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่หลายรายการแต่ไม่ทราบเลขทะเบียนครุภัณฑ์ที่จะลงทะเบียน ผมจึงขอความกรุณาช่วยจัดส่งเลขทะเบียนครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อต้องการเลขทะเบียนใหม่ทั้งหมดเก็บไว้ใช้คราวต่อไป รบกวนช่วยด้วยนะครับ
   คำตอบ
การกำหนดหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ จะต้องติดต่อสอบถามไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ โทร. .0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th