รายละเอียด  
    (29 ม.ค. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว
    อยากทราบรายละเอียดวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัวที่สามารถจัดซื้อได้
   คำตอบ
- รายละเอียดวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัวที่สามารถจัดซื้อได้ เป็นภารกิจในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ควรติดต่อสอบถามไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรง ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามไปที่ โทร. 0 2271 0686-91 ต่อ 4752 เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th