รายละเอียด  
    (11 ก.พ. 2551) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    Factor F งานชลประทาน
    อยากจะทราบรายละเอียด Factor F งานชลประทาน เพราะทานหน่วยงานกำลังจะทำงบประมาณในการขุดลอกหนองสระ ขอบคุณมากครับ
   คำตอบ
สามารถเข้าดูรายละเอียดเรื่อง Factor F ได้ที่เว็บซต์ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

http://www.gprocurement.go.th/ >> หัวข้อ ราคากลาง
>> ที่ลิงค์ หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2550 ค่ะ